Van toegang tot recht tot digitale formulieren, risicoprofilering door algoritmen en armoede en schulden in Caribisch Nederland

Update Ombudsagenda juni 2019

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Ombudsagenda 2019

  De Nationale ombudsman richt het vizier in 2019 onder andere op migratie internationaal, risicoprofilering door algoritmen, de nieuwe Omgevingswet en armoede en schulden onder 65+ers en alleenstaande moeders in Caribisch Nederland. 

  In de Ombudsagenda 2019 geeft de Nationale ombudsman invulling aan de onderwerpen binnen de vijf thema's digitalisering, participatie en inspraak, schulden en armoede, bescherming van rechten en toegang tot voorzieningen. Deze vijf thema's zijn geïdentificeerd op basis van de ruim 25.000 klachten uit de ombudspraktijk en maatschappelijke ontwikkelingen in de relatie tussen burger en overheid.

  Wat staat er op de Ombudsagenda per juni 2019?

  Digitalisering

  • Digitale formulieren, onderzoek in eerste helft 2019
  • Telefonische toegankelijkheid van de overheid, verkenning gedurende 2019
  • Risicoprofilering door algoritmen, bijeenkomst in loop van 2019

  Meer over digitalisering leest u hier.

  Participatie en inspraak

  • Participatie van omwonenden bij nationale projecten in de leefomgeving, onderzoek verschijnt derde kwartaal 2019
  • De nieuwe Omgevingswet, gesprekken in tweede helft 2019

  Meer over participatie en inspraak leest u hier.

   • Informatie aan burgers bij vergunningaanvragen in hun directe omgeving, 8 maart 2019

   Bescherming van rechten

   • Demonstraties, indien nodig aandacht n.a.v. onderzoek
   • Inburgering, terugblik op onderzoek voorzien eind 2019
   • Follow up Privacy Festival, mogelijke bijdrage aan vervolg, eerste helft 2019
   • Gegevensverzameling en uitwisseling strengere grenscontroles, in 2019 in gesprek met de betrokken ministeries (J&V/BuiZa) om burgerperspectief te borgen in uitwerking voorstellen
   • Toegang tot recht: informatievoorziening rondom strafbeschikkingen en sepots. En we volgen de ontwikkelingen rond de herziening stelsel gefinancierde rechtsbijstand. Met name de laagdrempeligere informatie en advies voor iedereen, afronding, eind 2019
   • Klachtbehandeling etnisch profileren, onderzoek in 2019, keuze vervolgstappen in najaar 2019
   • Project migratie internationaal, aandacht voor vluchtelingenproblematiek op de Griekse eilanden en Caribisch Nederland. Het project loopt tot eind 2020

   Meer over bescherming van rechten leest u hier.

   • Binnentreden door de politie in het kader van hulpverlening, ombudsvisie, 26 maart 2019

   Schulden en armoede

   • Armoede en schuldenproblematiek 65+ers, afgerond in september 2019; verkennend onderzoek samen met Kinderombudsman naar armoede alleenstaande moeders in Caribisch Nederland, start najaar 2019
   • Gemeentelijke schuldhulpverlening, start verkennend onderzoek voorzien najaar 2019

   Meer over schulden en armoede leest u hier.

    Toegang tot voorzieningen

    • Knelpunten Beschut Werken, meldpunt op 18 januari 2019 van start; publicatie rapport najaar 2019
    • 18-/18+ problematiek, samen met de Kinderombudsman, verkenning
    • Wonen, verkenning onderwerp voorzien medio 2019
    • Terugblik onderzoek 'Zorgen voor burgers': welke punten heeft het ministerie van VWS (in samenwerking met anderen) opgepakt? Zijn er best practices? Hebben burgers al verbetering bemerkt? Eind 2019 bepaalt de ombudsman evt. vervolgacties  

    Meer over toegang tot voorzieningen leest u hier.

     De Veteranenombudsman ontwikkelt in de eerste helft van 2019 een monitor van de klachtbehandeling door Defensie. En is 16 mei 2019 een onderzoek gestart naar Militair Invaliditeitspensioen (MIP).

     Bijlagen

     Ombudsagenda juni 2019 (pdf, 151.05 kB)