Inspraak en participatie

Op deze pagina

  De relatie burger-overheid is sterk in beweging. Participatie en inspraak zijn daar van grote invloed op. De Nationale ombudsman ontvangt klachten van mensen over deze onderwerpen, bijvoorbeeld over handhaving. Burgerparticipatie daagt de overheid uit te innoveren. De overheid moet een evenwicht vinden tussen de vragende mensen, het algemeen belang en andere mensen.

  Lopende onderzoeken:

   

  Participatie van omwonenden bij nationale projecten in de leefomgeving

  In 2018 startte een onderzoek naar participatie van omwonenden bij nationale projecten in de leefomgeving. In dat onderzoek, dat in het derde kwartaal 2019 wordt gepubliceerd,  wordt op basis van de manier waarop participatie in eerdere projecten heeft gewerkt, aangegeven welke lessen hiervan geleerd kunnen worden om de participatie van omwonenden te verbeteren.

  Informatie aan burgers bij vergunningaanvragen in hun directe omgeving

  De Nationale ombudsman ontvangt met regelmaat klachten over het ontbreken van informatie of gebrekkige informatie bij vergunningaanvragen. De ombudsman inventariseert in dit onderzoek waar burgers tegenaan lopen en zet voor omwonenden op een rij wat in dergelijke situaties van de overheid verwacht mag worden. Het onderzoeksrapport wordt in het eerste kwartaal 2019 gepubliceerd.

  De nieuwe Omgevingswet

  De Omgevingswet heeft als doel de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze wet gaat de Nationale ombudsman in de tweede helft 2019 in gesprek met instanties die bij de wet betrokken zijn (het ministerie BZK, gemeenten) over een aantal vragen: Waar kan een belanghebbende die zich onvoldoende betrokken voelt terecht? Hoe houdt de overheid toezicht? Hoe is de klachtbehandeling geregeld?

  Bekijk het volledige overzicht van de ombudsagenda 2019.