2019/004 Behoorlijke informatieverstrekking aan omwonenden rondom vergunningverlening (Informeren=Publiceren?)

Onderzoek

Informatieverstrekking rondom vergunningverlening

Burgers krijgen te maken met veranderingen in hun directe leefomgeving. Hiervoor kan de overheid een vergunning verlenen. Er wordt bijvoorbeeld een zendmast in de buurt geplaatst, een boom gekapt, bij de buren wordt er een forse aanbouw gerealiseerd of er vindt een evenement plaats. Deze veranderingen hebben impact op de directe leefomgeving van omwonenden en kunnen voor onrust zorgen.

Aanleiding en doel van het onderzoek

De Nationale ombudsman heeft signalen ontvangen van burgers over informatieverstrekking rondom vergunningverlening. Zo blijkt dat de informatie burgers niet altijd bereikt. Ook is die voor hen niet altijd voldoende begrijpelijk. De signalen gaven aanleiding om in kaart te brengen hoe burgers de informatieverstrekking ervaren. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat burgers op dit punt vanuit behoorlijkheid van de overheid mogen verwachten. De Nationale ombudsman heeft voor de uitvoeringspraktijk uitgangspunten geformuleerd die hierover duidelijkheid geven.

Wat is behoorlijk informeren?

De overheid moet bij informatieverstrekking rondom vergunningverlening het burgerperspectief centraal stellen. Dit betekent dat de wijze van informeren wordt afgestemd op de diversiteit aan burgers. De overheid zal meer moeten doen dan juridisch gezien verplicht is, als dat nodig is om burgers te kunnen bereiken. Oog hebben voor diversiteit en inclusie vormt daarbij de rode draad. Op deze manier hebben zoveel mogelijk burgers de mogelijkheid om hun stem te laten horen en gaan er geen kansen verloren. De Nationale ombudsman heeft uitgangspunten geformuleerd die recht doen aan wat burgers van de overheid mogen verwachten.