Nationale ombudsman presenteert Ombudsagenda 2019

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Ombudsagenda 2019

  Update Ombudsagenda juni 2019

  Op 12 juni 2019 is er een update van Ombudsagenda 2019 verschenen.

  Van toegang tot recht tot zelfredzame daklozen, risicoprofilering door algoritmen en armoede en schulden in Caribisch Nederland.

  De Nationale ombudsman richt het vizier in 2019 onder andere op binnentreden door de politie, toegang tot recht, risicoprofilering door algoritmen, de nieuwe Omgevingswet, zelfredzame daklozen en armoede en schulden onder 65+ers en alleenstaande moeders in Caribisch Nederland.

  In de Ombudsagenda 2019 geeft de Nationale ombudsman invulling aan de onderwerpen binnen de vijf thema's digitalisering, participatie en inspraak, schulden en armoede, bescherming van rechten en toegang tot voorzieningen. Deze vijf thema's zijn geïdentificeerd op basis van de ruim 25.000 klachten uit de ombudspraktijk en maatschappelijke ontwikkelingen in de relatie tussen burger en overheid.

  Op de agenda staan naast nieuw op te starten onderzoeken op eigen initiatief, terugblikken op eerdere aanbevelingen (zoals de onderzoeken Vrouwen in de knel, Een Valse Start over inburgering en Zorgen voor burgers), het agenderen van onderwerpen of organiseren van bijeenkomsten, al dan niet samen met andere organisaties (zoals het Privacy Festival). Ook blijft er ruimte om voortdurend alert te zijn op (nieuwe) signalen en klachten die de aandacht verdienen.

  Reinier van Zutphen: " De Nationale ombudsman helpt burgers op weg als zij in de knel komen met de overheid en vastlopen in systemen, wetten en regels. Ik wil daarom tot in de haarvaten van de samenleving zien en horen waar mensen tegen aan lopen. Door middel van onze ombudsagenda willen we agenderen, waar nodig vlot trekken en inspireren. En op die manier overheden uitdagen anders te kijken naar diensten, processen en innovaties, zodat burgers te allen tijde centraal staan".

  Wat staat er op de Ombudsagenda 2019?
   

  Digitalisering

  • Digitale formulieren, onderzoek in eerste helft 2019
  • Telefonische toegankelijkheid van de overheid, verkenning gedurende 2019
  • Risicoprofilering door algoritmen, bijeenkomst in loop van 2019

  > Meer over digitalisering leest u hier.

  Participatie en inspraak

  • Participatie van omwonenden bij nationale projecten in de leefomgeving, onderzoek verschijnt tweede kwartaal 2019
  • Informatie aan burgers bij vergunningaanvragen in hun directe omgeving, onderzoek verschijnt maart 2019
  • De nieuwe Omgevingswet, gesprekken in tweede helft 2019

  > Meer over participatie en inspraak leest u hier.

  Bescherming van rechten

  • Binnentreden door de politie in het kader van hulpverlening, ombudsvisie verschijnt voorjaar 2019
  • Demonstraties, indien nodig aandacht n.a.v. onderzoek
  • Inburgering, terugblik op onderzoek voorzien eind 2019
  • Follow up Privacy Festival, mogelijke bijdrage voorjaar 2019
  • Gegevensverzameling en uitwisseling strengere grenscontroles, in 2019 in gesprek met de betrokken ministeries (J&V/BuiZa) om burgerperspectief te borgen in uitwerking voorstellen
  • Toegang tot recht, afronding voorzien derde kwartaal 2019
  • Klachtbehandeling etnisch profileren, verkenning voorzien in voorjaar 2019, keuze vervolgstappen in najaar 2019.

  > Meer over bescherming van rechten leest u hier.

  Schulden en armoede

  • Armoede en schuldenproblematiek 65+ers start begin 2019; verkennend onderzoek samen met Kinderombudsman naar armoede alleenstaande moeders in Caribisch Nederland, start zomer 2019
  • Gemeentelijke schuldhulpverlening, afronding verkennend onderzoek voorzien eind 2019
  • Behoorlijk invorderen, afronding onderzoek februari 2019
  • Terugblik onderzoek Vrouwen in de knel, afgerond voorjaar 2019

  > Meer over schulden en armoede leest u hier.

  Toegang tot voorzieningen

  • Knelpunten Beschut Werken, eind 2019 afgerond; meldpunt 18 januari 2019 van start
  • 18-/18+ problematiek, samen met de Kinderombudsman, verkenning
  • Wonen, verkenning onderwerp voorzien in eerste helft 2019
  • Zelfredzame daklozen, afronding onderzoek eerste kwartaal 2019

  > Meer over toegang tot voorzieningen leest u hier.

  De Veteranenombudsman ontwikkelt in de eerste helft van 2019 een monitor van de klachtbehandeling door Defensie.

  Ombudsagenda 2020

  In 2020 staan er weer 5 thema's op de Ombudsagenda. Kijk hier voor het nieuwe overzicht.

   

  Bijlagen

  Ombudsagenda 2019 (pdf, 388.78 kB)
  Ombudsagenda 2019 in beeld (pdf, 75.54 kB)