Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6462 resultaten gevonden

 1. Rapport 8 april 2015

  2015/067 MIVD handelt onbehoorlijk door mensen uit de omgeving van verzoeker te benaderen in het kader van onderzoek

  Een man, een gewezen militair, klaagt via zijn gemachtigde over het feit dat de MIVD zijn telecommunicatie heeft getapt of opgenomen zonder rechtmatige aanleiding. De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist. Verder klaagt de man erover dat de MIVD personen in zijn omgeving heeft benaderd om deze personen negatief te beïnvloeden. In deze zaak was er een redelijke aanleiding om tot het instellen van een onderzoek over te gaan. Ten aanzien van de wijze van het invullen van dit onderzoek overwoog de Nationale ombudsman dat door het benaderen van personen uit de omgeving van verzoeker de vereisten van evenredigheid en betrouwbaarheid waren geschonden en dat daardoor het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van verzoeker onvoldoende was gerespecteerd. Het is dan ook terecht dat de minister aan verzoeker verontschuldigingen heeft aangeboden voor de wijze waarop het tegen hem ingestelde onderzoek is ingevuld.
  Lees verder
 2. Rapport 8 april 2015

  2015/066 Minister van Defensie had advocaat moeten informeren dat klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld zou worden

  Een advocaat in militaire zaken, klaagt erover dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) telecommunicatie tussen hem en een tweetal van zijn cliënten heeft getapt of opgenomen. De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist. Verder klaagt de advocaat erover dat de minister van Defensie zijn klacht over de MIVD niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft afgehandeld. De ombudsman constateert dat klachtafhandeling in totaal te lang heeft geduurd. Van de minister had mogen worden verwacht dat zij, toen bleek dat de afhandeling van de klacht niet binnen de na verdaging geldende termijn zou kunnen plaatsvinden, verzoeker uit eigen beweging en onder opgaaf van reden hiervan in kennis had gesteld. In zijn klachtbrief aan de minister heeft verzoeker de minister ook verzocht om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden de minister het tappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken toelaatbaar acht. De minister deed verzoeker de toezegging om deze vraag in een separate brief te beantwoorden, maar is dit niet nagekomen. De ombudsman ziet hierin aanleiding voor een aanbeveling aan de minister van Defensie om de aan verzoeker gedane toezegging om zijn vraag bij separate brief te beantwoorden alsnog binnen vier weken na te komen.
  Lees verder
 3. Rapport 7 april 2015

  2015/072 Koninklijke Marechaussee moet voldoende aanleiding hebben om inzage in ID-bewijs te vragen

  Een man van middelbare leeftijd wandelt regelmatig in het Paleispark Het Loo. In verband met een heupaandoening loopt hij met wandelstokken. Op enig moment komen twee ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee (KMar) langsrijden en houden de man staande en vragen zonder opgaaf van reden om het toegangsbewijs en zijn ID-bewijs. Dit laatste had de man echter niet bij zich. De man mag weer verder lopen, maar vraagt eerst waarom hij staande werd gehouden. Het zou gaan om een reguliere kaartcontrole. Hij dient een klacht in bij de commandant van de KMar omdat hij verontwaardigd was over de gang van zaken en wil weten waarom om zijn ID-bewijs was gevraagd. Als reden geeft men aan dat de man eerst met wandelstokken liep en iets later ineens zonder. Daarnaast leek hij schichtig om zich heen te kijken en kon hij zonder wandelstokken vlot lopen. De man vindt dit pijnlijk om te horen en ontkent daarnaast dat hij schichtig om zich heen heeft gekeken. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de redenen die de marechaussee opgaf onvoldoende waren om verzoeker meteen om inzage in zijn ID-bewijs te vragen. De klacht van verzoeker is gegrond.
  Lees verder
 4. Rapport 7 april 2015

  2015/073 Politie Zeeland-West-Brabant houdt vrouw aan zonder eerst te kijken naar alternatieven om werk af te ronden

  Een vrouw fokt honden aan huis. Zij had al eerder een controle gehad van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) van dezelfde inspecteur. Op 2 februari 2012 komt de inspecteur van de LID, samen met een agent van de dierenpolitie, opnieuw aan huis om een controle uit te voeren. De vrouw hindert de inspecteur tijdens de controle en wordt aangehouden, geboeid en afgevoerd naar het politiebureau. Tijdens de aanhouding en ook een paar keer daarna raakte de vrouw buiten bewustzijn en klaagt dat de LID en de politie de situatie onnodig hebben laten escaleren en haar hebben aangehouden. De Nationale ombudsman oordeelt dat de buitengewoon opsporingsambtenaar en de politie zich teveel hebben laten meeslepen in de situatie. Ze hebben onvoldoende gekeken naar alternatieven om hun werk af te ronden, zonder verzoekster aan te hoeven houden. Verzoekster klaagt ook over het handboeiengebruik, dat zij, ondanks haar medische contact, naar het politiebureau is gebracht voor verhoor en dat zij bij het verhoor niet is gewezen op het verschoningsrecht.
  Lees verder
 5. Rapport 7 april 2015

  2015/074 Politie Den Haag zet in dreigende situatie terecht bijtende politiehond in

  De politie krijgt een melding dat een man 's nachts een woning is binnengedrongen en de bewoner met de dood heeft bedreigd. De politie ontvangt deze melding en gaat met vier hondengeleiders ter plaatse. De bewoner zegt dat de man in het bezit zou zijn van een schaar. De man wordt aangehouden wegens bedreiging. Een politiehond wordt ingezet en bijt de man in zijn arm en been. Tevens wordt de schildprocedure toegepast. De man klaagt erover dat er bij zijn aanhouding een politiehond is ingezet en dat hij in zijn arm is gebeten. De politie kon tot aanhouding overgaan omdat hij de bewoner, die oprecht bang overkwam, met een schaar zou hebben bedreigd. De Nationale ombudsman oordeelt dat er sprake was van een voor de politieambtenaren dreigende situatie en oordeelt dat de daadwerkelijke inzet van de diensthond niet onjuist was. Door niet te reageren op de waarschuwingen van de politie en de opdracht om mee te werken, heeft verzoeker zichzelf blootgesteld aan het risico van de daadwerkelijke inzet van de diensthond.
  Lees verder
 6. Rapport 7 april 2015

  2015/071 Belastingdienst moet handelwijze aanpassen en belastingplichtigen in gelijke situatie hetzelfde behandelen

  Twee eigenaren van woonappartementen in een rijksmonument menen recht te hebben op aftrek van onderhoudskosten voor het monumentale pand. Ze klagen over de gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel/niet aftrekbaar zijn van die kosten en de verschillen in behandeling van de belastingaanslagen van diverse bewoners op het punt van de aftrekbaarheid van die kosten. De Belastingdienst heeft nagelaten om het organisatorisch mogelijk te maken dat alle bewoners van het monumentenpand op hetzelfde tijdstip over gelijke informatie beschikten met betrekking tot de aftrekbaarheid van onderhoudskosten. De Nationale ombudsman verwijst naar het oordeel in een eerder rapport 2014/059 over dit onderwerp voor een ander monumentaal pand. Volgens de Nationale ombudsman is er geen sprake van nieuwe jurisprudentie en derhalve geen reden om niet aan het verzoek van verzoekers tegemoet te komen.
  Lees verder
 7. Rapport 7 april 2015

  2015/075 Gemeente had man moeten inlichten dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over voortgang nieuwbouwproject

  Een man belt naar de gemeente en informeert naar de stand van zaken van de plannen voor een nieuwbouwproject. Hij is van plan om een huis te kopen dat grenst aan het plangebied. De gemeente geeft aan dat de realisatie van het plan afhankelijk is van het bestemmingsplan en de voorverkoop van de woningen. Zij geeft niet aan dat het plan niet door zal gaan. Kort na dit gesprek sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met twee private partijen en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. De man dient een klacht in bij de gemeente omdat hij niet over deze onderhandelingen is geïnformeerd. De gemeente acht de klacht ongegrond en geeft aan dat alle informatie is verstrekt, die de gemeente redelijkerwijs mocht verstrekken. De ombudsman vindt dat de gemeente dit niet kan stellen. De gemeente had de man zodanige informatie moeten verstrekken dat hij erop voorbereid was dat mogelijk op korte termijn meer duidelijkheid zou ontstaan. De ombudsman vindt niet, dat de gemeente de man ook had kunnen en moeten laten weten dat de onderhandelingen zich op dat moment in de afrondende fase bevonden. Dat is immers vertrouwelijke informatie. Zolang de onderhandelingen nog niet zijn afgerond kan een mededeling daarover de onderhandelingspositie van partijen schaden.
  Lees verder
 8. Rapport 2 april 2015

  2015/068 Politie Leeuwarden wekte schijn van partijdigheid met uitreiken toegangsontzegging buurthuis

  Een man denkt bezoek te krijgen van de wijkagent van de politie Leeuwarden om te kunnen bespreken hoe de voorzitter van een buurthuis hem uit het pand heeft gezet. Maar de wijkagent reikt de man een formulier uit - met daarop het logo van de politie – voor de toegangsontzegging voor het buurthuis voor een jaar. De Nationale ombudsman vindt dat het buurthuis de ontzegging had moeten uitreiken en niet de wijkagent om alle schijn van partijdigheid te voorkomen. Bovendien was uitleg nodig over het gebruik van het standaardformulier voor een horecaontzegging in het geval van een buurthuis.
  Lees verder
 9. Rapport 2 april 2015

  2015/069 Belastingdienst creëert onnodig nadelige financiële situatie voor BV

  Een BV heeft loonheffing afgedragen over salarisverhogingen en bonussen die een medewerker zich op onrechtmatige wijze heeft toegekend. Na deze ontdekking verrekent de Belastingdienst eerst met de medewerker de als loonbelasting afgedragen bedragen met de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Daardoor is restitutie van de loonheffing aan de BV niet meer mogelijk. De Nationale ombudsman constateert dat deze situatie niet was ontstaan als de Belastingdienst eerst op het verzoek tot restitutie had beslist. De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan om de BV te compenseren voor de ontstane nadelige gevolgen.
  Lees verder
 10. Rapport 2 april 2015

  2015/064 Politie-eenheid Rotterdam had man zonder handboeien en voor minder zwaar delict moeten aanhouden

  Een man is na herhaaldelijke weigering om mee te werken aan een preventieve fouilleringsactie aangehouden op grond van wederspannigheid en geboeid vervoerd naar het politiebureau. De Nationale ombudsman ziet voor dit laatste geen aanleiding omdat hij had aangegeven wel mee te gaan naar het politiebureau om daar preventief te worden gefouilleerd. Ook had de politie ten onrechte aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gemeld dat aan de man een strafbeschikking was uitgereikt. Daarnaast had de politie de man op grond van een minder zwaar delict kunnen aanhouden: het niet opvolgen van een bevel/vordering van de politie. De ombudsman beveelt de korpschef van de Nationale politie aan de instructie van politieambtenaren bij preventieve fouilleeracties hierop aan te passen.
  Lees verder
  Onderwerpen: