Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6453 resultaten gevonden

 1. Rapport 2 april 2015

  2015/068 Politie Leeuwarden wekte schijn van partijdigheid met uitreiken toegangsontzegging buurthuis

  Een man denkt bezoek te krijgen van de wijkagent van de politie Leeuwarden om te kunnen bespreken hoe de voorzitter van een buurthuis hem uit het pand heeft gezet. Maar de wijkagent reikt de man een formulier uit - met daarop het logo van de politie – voor de toegangsontzegging voor het buurthuis voor een jaar. De Nationale ombudsman vindt dat het buurthuis de ontzegging had moeten uitreiken en niet de wijkagent om alle schijn van partijdigheid te voorkomen. Bovendien was uitleg nodig over het gebruik van het standaardformulier voor een horecaontzegging in het geval van een buurthuis.
  Lees verder
 2. Rapport 2 april 2015

  2015/064 Politie-eenheid Rotterdam had man zonder handboeien en voor minder zwaar delict moeten aanhouden

  Een man is na herhaaldelijke weigering om mee te werken aan een preventieve fouilleringsactie aangehouden op grond van wederspannigheid en geboeid vervoerd naar het politiebureau. De Nationale ombudsman ziet voor dit laatste geen aanleiding omdat hij had aangegeven wel mee te gaan naar het politiebureau om daar preventief te worden gefouilleerd. Ook had de politie ten onrechte aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gemeld dat aan de man een strafbeschikking was uitgereikt. Daarnaast had de politie de man op grond van een minder zwaar delict kunnen aanhouden: het niet opvolgen van een bevel/vordering van de politie. De ombudsman beveelt de korpschef van de Nationale politie aan de instructie van politieambtenaren bij preventieve fouilleeracties hierop aan te passen.
  Lees verder
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 2 april 2015

  2015/065 Gemeente Ouder-Amstel hoefde geen toestemming te vragen voor bewaren gegevens burgerlijke staat

  Een vrouw klaagt dat de gemeente Ouder-Amstel zonder haar toestemming aantekeningen van een medewerker Burgerzaken over haar burgerlijke staat heeft bewaard. Maar de Nationale ombudsman constateert dat haar toestemming niet nodig was omdat de Wet bescherming persoonsgegevens in dit geval niet van toepassing was. De aantekening was bewaard in het belang van een correcte basisregistratie, een algemene verantwoordelijkheid van de gemeente.
  Lees verder
 4. Rapport 1 april 2015

  2015/060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af

  Een man krijgt van de Belastingdienst eerst de toezegging dat hij over eerdere jaren aftrek krijgt voor extra huishoudelijke hulp. Nadat hij de betaalbewijzen heeft verstrekt en de Belastingdienst zijn exacte inkomen heeft vastgesteld, krijgt hij bericht dat hij de aftrek niet krijgt. Onterecht, vindt de man, omdat de Belastingdienst een ongeclausuleerde toezegging zou hebben gedaan. De Nationale ombudsman oordeelt dat van een ongeclausuleerde toezegging geen sprake is, omdat duidelijk is gemaakt dat er een drempelbedrag wordt gehanteerd. Ook is het vanzelfsprekend dat de onkosten worden aangetoond. De Belastingdienst kan het verzoek in redelijkheid afwijzen omdat de kwitanties meer vragen opriepen dan de man kon beantwoorden.
  Lees verder
 5. Rapport 1 april 2015

  2015/062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld

  De Belastingdienst legt beslag op zaken die een belastingschuldige in bruikleen heeft van een BV. De BV is het met de inbeslagname van haar eigendom niet eens. Maar de Nationale ombudsman vindt dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst dit in redelijkheid kan beslissen omdat er sprake is van bedrijfsvermenging en in zo'n situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien.
  Lees verder
 6. Rapport 1 april 2015

  2015/063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting

  Een BV vindt dat de Belastingdienst meermaals dezelfde vragen stelt over een in de aangifte vennootschapsbelasting opgevoerde herinvesteringsreserve en wil een vergoeding voor de kosten van de belastingadviseur. De Nationale ombudsman begrijpt dat de Belastingdienst hiervoor geen aanleiding ziet omdat er sprake was van normale adviseurswerkzaamheden en in de bezwaarfase niet om vergoeding is verzocht in het bezwaarschrift. Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte nagelaten te reageren op de brief van de adviseur van de BV. De Belastingdienst zegt dit te betreuren.
  Lees verder
 7. Rapport 1 april 2015

  2015/061 Belastingdienst gaf onvolledige informatie in brief over voorlopige aanslag erfbelasting

  Een man en een vrouw vragen na het overlijden van respectievelijk hun zus en broer op aanraden van de Belastingdienst zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan. Dit om te voorkomen dat zij acht maanden na de overlijdens heffingsrente (nu belastingrente genoemd) moeten betalen. Toch krijgt de man te maken met rentekosten en de vrouw met een rentenadeel. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de staatssecretaris om op de aangifte erfbelasting te verwijzen naar de juiste en complete informatie op de website voor de invorderings- en belastingrente.
  Lees verder
 8. Rapport 31 maart 2015

  2015/050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten

  Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd. Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken. Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen.
  Lees verder
 9. Rapport 27 maart 2015

  2015/059 Zorginstituut Nederland blijft te lang onduidelijk over betaling zorgverzekeringspremie

  Een vrouw moet totdat zij haar betalingsachterstand in de zorgverzekeringspremie heeft ingelopen aan het Zorginstituut Nederland een verhoogde premie betalen. Dit lukt niet meer als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) beslag legt op haar zorgtoeslag. Want ze heeft de verhoogde premie niet betaald, stelt het CJIB. Maar ze heeft wel betaald, aan het Zorginstituut. Bovendien te veel, stelt ze. Pas na tussenkomst van de Nationale ombudsman kan het Zorginstituut een compleet en duidelijk betalingsoverzicht geven, waaruit inderdaad blijkt dat de vrouw te veel premie heeft betaald. Ze krijgt deze te laat terug, vindt de ombudsman. Het Zorginstituut gaat werken aan meer duidelijkheid van financiële overzichten voor burgers.
  Lees verder
 10. Rapport 27 maart 2015

  2015/058 Gemeente Valkenswaard had klacht als bezwaar moeten behandelen

  Een vrouw wil gaan werken bij de nieuwe eigenaar van een café dat vroeger haar eigendom was. Maar de gemeente Valkenswaard wil de exploitatievergunning op advies van het landelijk bureau Bibob alleen afgeven onder de voorwaarde voor onbeperkte duur dat de vrouw er niet mag werken. Nadat de vrouw een klacht indient wil de gemeente de voorwaarde wel aanpassen mits de vergunninghouder een herzieningsverzoek indient, wat hij niet wil uit angst de vergunning te verliezen. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht van de vrouw als bezwaar had moeten behandelen, zodat de vrouw de voorwaarde had kunnen laten herbeoordelen en eventueel aan een rechter had kunnen voorleggen.
  Lees verder