Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6424 resultaten gevonden

 1. Rapport 26 februari 2015

  2015/039 Belastingdienst dient te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht vast te stellen

  De Nationale ombudsman, Frank van Dooren, vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld, met terugwerkende kracht moet compenseren. Ombudsman Van Dooren: 'Ik maak me al langere tijd zorgen over de toepassing van de beslagvrije voet. Als de burger geen minimaal budget heeft om in zijn dagelijkse onderhoud te voorzien, komt deze burger verder in de problemen maar stijgen ook de kosten voor de hele maatschappij.' De ombudsman ontvangt signalen dat overheidsinstanties de beslagvrije voet nog steeds onvoldoende beschermen.
  Lees verder
 2. Rapport 26 februari 2015

  2015/042 Klacht Afghanistanveteraan gegrond

  Veteranenombudsman, Frank van Dooren, vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan. De korporaal kreeg tijdens zijn werk als onderhoudsmonteur acute rugpijnen en blijvende incontinentieklachten. Zeven jaar na uitzending is nog steeds onduidelijk of eerdere repatriëring erger letsel had voorkomen. Van Dooren: 'ik kan me voorstellen dat deze man zich in de steek gelaten voelde door de Defensie'.
  Lees verder
 3. Rapport 25 februari 2015

  2015/037 Leerplichtambtenaren Stichtse Vecht hadden oplossingsgericht moeten handelen bij overtreding Leerplichtwet

  Een jongen mist als gevolg van psychische en slaapproblemen te veel school. De leerplichtambtenaren van de gemeente Stichtse Vecht zoeken naar een oplossing, onder meer samen met de onderwijsconsulent, de school, het Openbaar Ministerie en Bureau Jeugdzorg. Dit lukt niet, waarna de leerplichtambtenaren gelet op de leerplicht op advies van Bureau Jeugdzorg een proces-verbaal opstellen met als doel dat de jongen weer naar school gaat. De rechter legt de jongen geen straf op, onder meer na advies van de Raad van de Kinderbescherming die stelt dat de jongen zeer gemotiveerd is en het meest heeft aan ondersteuning en een oplossingsgerichte benadering. De moeder van de jongen klaagt dat de leerplichtambtenaren de schoolgang nadelig beïnvloeden door onnodig een proces-verbaal uit te schrijven en door haar zoon ongevraagd in contact te brengen met zijn vader tijdens een gesprek op school. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat de leerplichtambtenaren te snel zijn overgegaan tot het opmaken van een proces-verbaal. Zij hadden, uitgaande van het leerrecht, meer moeten zoeken naar maatwerk buiten het gewone onderwijsaanbod in samenwerking met anderen. Ook de mogelijkheid van hulpverlening is niet volledig benut omdat de Raad voor de Kinderbescherming er niet bij betrokken is. Het valt de leerplichtambtenaar niet aan te rekenen dat de school de vader had uitgenodigd voor het gesprek; de vader had daar om verzocht en de school stelt dat zij niet op de hoogte was van een contactverbod tussen vader en zoon.
  Lees verder
 4. Rapport 25 februari 2015

  2015/035 Regionale politie-eenheid Oost-Nederland had zich onpartijdig moeten opstellen in echtscheidingszaak

  Een man zit in een echtscheidingsprocedure. Een politieambtenaar uit de regionale eenheid Oost-Nederland meldt hem dat het door de aanstaande ex-vrouw opgelegde contactverbod oneindig doorloopt. Ook meldt deze ambtenaar bij Bureau Jeugdzorg dat de man zijn aanstaande ex-vrouw stalkt. De man klaagt dat de politie hierdoor partijdig handelt. De Nationale ombudsman vindt dat de opmerking dat het contactverbod oneindig doorloopt te ver gaat en dat de toon van de brief niet bijdraagt aan het beeld dat de politie zich onpartijdig opstelt. Het is bovendien niet aan de politie om de man te kwalificeren als stalker. Ook heeft de politiechef de interne behandeling van de klacht ten onrechte opgeschort.
  Lees verder
 5. Rapport 25 februari 2015

  2014/034 Gemeente Sittard-Geleen geeft verkeerde informatie over privaatrechtelijke handhaving

  Een vrouw krijgt van de gemeente Sittard-Geleen de mededeling dat zij afval niet conform de regels heeft aangeboden en hiervoor de rekening krijgt van € 144. De vrouw stelt dat niet zij het vervuilde papier en restafval bij haar oud papier heeft gezet en zij daarom niet aansprakelijk is. Maar de gemeente blijft bij haar standpunt en stelt dat ze geen klacht kan indienen, omdat deze alleen betrekking kan hebben op de wijze van bejegening; de vrouw kan een civiele procedure starten, zegt de gemeente. De vrouw maakt uit de brieven ook op dat ze al direct een betaalplicht heeft en dat de deurwaarder komt als ze niet betaalt. De vrouw wendt zich tot de Nationale ombudsman. Die vindt dat de gemeente ervan mocht uitgaan dat de vrouw, tot wie het aangetroffen afval kon worden herleid, de overtreder was. De gemeente had wel de klacht van de vrouw moeten behandelen. En het verwijzen naar een civiele procedure was niet juist, omdat het de gemeente is die zo'n procedure aanhangig moet maken en niet de burger. De ombudsman geeft het college van burgemeester en wethouders in overweging om voortaan in (vervolg)brieven aan vermeende overtreders mee te delen dat de gemeente hen dagvaardt voor de rechter als zij de factuur niet betalen.
  Lees verder
 6. Rapport 25 februari 2015

  2015/033 Gemeente Zeevang heeft geld uit geliquideerde stichting correct beheerd

  Een stichting die een rusthuis in de gemeente Zeevang exploiteert wordt in 1974 geliquideerd. Er ontstaat een bedrag dat de gemeente accepteert onder de statutaire voorwaarden dat het wordt besteed aan de sociale zorg van de gemeente. De gemeente richt met de gelden een fonds op en richt voor het beheer ervan en het doen van uitkeringen een commissie van advies op, bestaande uit de burgemeester, twee raadsleden en twee burgers. Met het fonds worden kleine uitkeringen verstrekt. In 2003 besluit de gemeenteraad het fonds op te heffen en het resterende bedrag toe te voegen aan de algemene middelen. De Dorpsraad Beets klaagt dat de gemeente de aan haar toevertrouwde middelen niet heeft beheerd volgens de voorwaarden. De Nationale ombudsman concludeert dat het bedrag na de liquidatie van de stichting deel uitmaakte van publieke middelen en dat voor de besteding een publieke grondslag was gevonden met de instelling van een speciale commissie van advies. De gemeente heeft dit besluit, dat tot de beleidsvrijheid van de gemeenteraad behoort, voldoende gemotiveerd.
  Lees verder
  Onderwerpen: 
 7. Rapport 19 februari 2015

  2015/032 Justitie ging onzorgvuldig om met forse hoeveelheden inbeslaggenomen geld

  Een man wordt verdacht van een ernstig strafbaar feit. De Koninklijke Marechaussee (KMar) neemt buitenlandse valuta van hem in beslag. Jarenlang blijft het totale bedrag en de samenstelling ervan onduidelijk. Volgens de man heeft hij na beëindiging van de strafzaak tegen hem ruim zestigduizend euro te weinig teruggekregen. De hoofd-advocaatgeneraal zegt dat dit bedrag is zoekgeraakt en adviseert het College van procureurs-generaal schadevergoeding uit te keren. Maar het College weigert de schade te vergoeden omdat het zich daarmee schuldig zou maken aan het witwassen van crimineel geld. De ombudsman kan dit niet rijmen met het feit dat het College eerder wel ruim 70.000 euro heeft teruggegeven. Later stelt het College zich na het bekijken van bankafschriften op het standpunt dat het verschil is ontstaan door een telfout van de bank. De ombudsman stelt vast dat slordig is omgegaan met het inbeslaggenomen geld en dat het College steeds wisselende standpunten inneemt. Ook begrijpt de ombudsman niet waarom niet direct de bankafschriften zijn onderzocht en waarom het College en de minister van Veiligheid en Justitie als verantwoordelijke voor het College niet hebben erkend dat ze onzorgvuldig zijn geweest.
  Lees verder
 8. Rapport 19 februari 2015

  2015/031 Man op verkeerde been gezet over voorwaarden naturalisatie

  Een man krijgt van de gemeente Bloemendaal het advies zijn verzoek tot naturalisatie pas vier jaar na de veroordeling voor rijden onder invloed in te dienen, zodat deze de naturalisatie niet in de weg staat. Dat doet hij en hij betaalt € 831 leges, waarna de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn verzoek afwijst. De vierjaarstermijn blijkt niet in te gaan vanaf het vonnis, maar vanaf de betaling van de boete voor de overtreding. De Nationale ombudsman is het met de man eens dat hij verkeerd is geïnformeerd door de gemeente en dat de informatie in de voorlichtingsfolder van de IND over naturalisatie niet volledig was. De IND heeft op aanbeveling van de ombudsman de tekst in de folder 'Hoe kunt u Nederlander worden' inhoudelijk aangepast. Ook beveelt de ombudsman de staatssecretaris en de gemeente Bloemendaal aan een passend financieel gebaar te maken naar de man.
  Lees verder
 9. Rapport 19 februari 2015

  2015/030 Regionale politie-eenheid Noord-Nederland vervoert verdachte ten onrechte in handboeien naar het politiebureau

  Een man krijgt van een politieambtenaar van de regionale eenheid Noord-Nederland telefonisch een uitnodiging om op het politiebureau in Drachten een verklaring af te leggen over zijn aangifte dat hij een fors geldbedrag niet terugkrijgt van een ander. Die ander heeft op zijn beurt aangifte gedaan tegen de man wegens poging tot uitlokking van moord. De politieambtenaar laat de man een week later, na het afleggen van een getuigenverklaring op het politiebureau in Veendam, buiten heterdaad aanhouden. Hij wordt tijdens de rit van het politiebureau in Veendam naar dat in Drachten geboeid. De man klaagt hierover. De Nationale ombudsman stelt na onderzoek dat de man op het moment van aanhouding rustig was en had meegewerkt. De politie heeft niet kunnen concretiseren waaruit het gevaar voor de veiligheid van de politieambtenaren of de vluchtgevaarlijkheid zou bestaan.
  Lees verder
 10. Rapport 19 februari 2015

  2015/029 Politiehondengeleider regionale politie-eenheid Rotterdam had toezicht moeten houden op politiehond

  Verdachte van inbraak wordt gebeten door een diensthond van de regionale politie-eenheid Rotterdam. Dit komt volgens de man doordat de politiehondengeleider zijn diensthond heeft losgelaten om zelf over een hek te klimmen en de hond er onderdoor te laten kruipen. De Nationale ombudsman is het met de man eens dat de politiehondengeleider zijn diensthond tijdens het beklimmen van het hekwerk niet onder ‘direct en voortdurend' toezicht had.
  Lees verder