Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6467 resultaten gevonden

 1. Rapport 7 mei 2015

  2015/080 CJIB is voor burgers nog steeds goed bereikbaar ondanks afschaffing van fax

  Sinds 1 mei 2013 is het CJIB voor burgers niet meer bereikbaar per fax. Een man dient een klacht in bij het CJIB omdat er een betaling niet is geaccepteerd wegens het niet vermelden van een betalingskenmerk. In dit kader stuurt de man een brief per fax naar het CJIB. Als dit niet meer mogelijk blijkt, klaagt hij hierover en zodoende ook over de slechte bereikbaarheid. De Nationale ombudsman doet navraag en daaruit blijkt dat de klacht wel in behandeling was en de man ontvangt kort daarna een reactie van het CJIB. De ombudsman vindt het acceptabel dat veiligheid en efficiency redenen zijn om de fax niet meer te gebruiken. Naast schriftelijk en telefonisch contact kan de burger ook via de website contact opnemen. De mogelijkheden om op digitaal gebied contact met burgers te leggen worden in de loop van het jaar aanzienlijk uitgebreid. De klacht is ongegrond.
  Lees verder
 2. Rapport 28 april 2015

  2015/079 Belastingdienst wijst terecht teruggaaf van energiebelasting voor garageboxen af

  Een man vraagt de Belastingdienst om teruggaaf energiebelasting voor zijn zeven garageboxen. De Belastingdienst ziet het als een samenstel en daardoor als één onroerende zaak en wijst zijn verzoek af. Ook vindt de Belastingdienst dat er sprake is van een verblijfsfunctie en dat slechts de lage teruggaaf aan de orde is. De Woz-vaststelling is leidend en op basis hiervan concludeert de Belastingdienst dat er toch sprake is van meerdere onroerende zaken. De ombudsman acht dit klachtonderdeel gegrond. De klacht over de verblijfsfunctie is ongegrond. Verder stelt hij vast dat de man vermoedelijk niet in aanmerking komt voor teruggaaf, gezien de inhoud van de regeling waarop hij een beroep doet. Hij heeft al heffingskorting ontvangen en zijn energiekosten overstijgen dat bedrag niet. De Belastingdienst zal nieuwe beslissingen moeten nemen op zijn verzoeken.
  Lees verder
 3. Rapport 22 april 2015

  2015/078 Gerechtshof Den Haag handelt conform reglement door extra sets processtukken te vernietigen

  Een man is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank over de boedelverdeling na samenwoning en vraagt zijn advocaat om in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof Den Haag. Hij dient zijn stukken in vijfvoud in. Dat is niet nodig. Het Hof vernietigt die extra sets stukken. De man klaagt erover dat de griffie de te veel ingediende stukken niet heeft geretourneerd en dat later in de procedure ook stukken zijn zoekgeraakt. Daarnaast is er onjuiste informatie verstrekt over de in te dienen stukken. De Nationale ombudsman acht de klachten niet gegrond. Er is een openbaar reglement over het indienen van stukken en de griffie heeft steeds conform dat reglement gehandeld. Er is in dit geval geen sprake van het zoekmaken van stukken maar van het vernietigen van te veel ingediende sets stukken. De ombudsman acht het niet aannemelijk dat de advocaat verkeerd is voorgelicht.
  Lees verder
 4. Rapport 16 april 2015

  2015/077 Belastingdienst verrekent terecht nog openstaand bedrag op aanslag van 2006

  Een man ontvangt bericht van de Belastingdienst dat een negatieve aanslag inkomstenbelasting 2013 wordt verrekend met een openstaand bedrag op de aanslag van 2006. Volgens de man staat er geen bedrag meer open en is hij tevens van mening dat de Belastingdienst na zeven jaar niet meer mag overgaan tot verrekening. De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst gerechtigd is tot verrekening omdat de man al in 2009 bericht heeft gehad van deze belastingschuld.
  Lees verder
 5. Rapport 16 april 2015

  2015/076 Politie Noord-Nederland geeft terecht prioriteit aan veilige situatie en verricht geen opsporing

  Een man drinkt in een tankstation een kopje koffie. Er komt een bekende binnen met wie hij een privéconflict heeft en dat loopt uit de hand. Er vallen spullen op de grond. De man vlucht achterin het tankstation en de caissière belt 112. Aan de gearriveerde politie geeft hij aan dat de bekende zijn mobiele telefoon van tafel heeft gestolen. Die ontkent dit en de politie neemt hier genoegen mee. De man klaagt erover dat de politieambtenaar onvoldoende heeft gedaan, terwijl de dief nog in het tankstation was. De ombudsman vindt dat de politie in deze situatie genoeg heeft gedaan. De eerste zorg van de politie was de aandacht voor het scheppen van een veilige situatie.
  Lees verder
  Onderwerpen: 
 6. Rapport 8 april 2015

  2015/067 MIVD handelt onbehoorlijk door mensen uit de omgeving van verzoeker te benaderen in het kader van onderzoek

  Een man, een gewezen militair, klaagt via zijn gemachtigde over het feit dat de MIVD zijn telecommunicatie heeft getapt of opgenomen zonder rechtmatige aanleiding. De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist. Verder klaagt de man erover dat de MIVD personen in zijn omgeving heeft benaderd om deze personen negatief te beïnvloeden. In deze zaak was er een redelijke aanleiding om tot het instellen van een onderzoek over te gaan. Ten aanzien van de wijze van het invullen van dit onderzoek overwoog de Nationale ombudsman dat door het benaderen van personen uit de omgeving van verzoeker de vereisten van evenredigheid en betrouwbaarheid waren geschonden en dat daardoor het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van verzoeker onvoldoende was gerespecteerd. Het is dan ook terecht dat de minister aan verzoeker verontschuldigingen heeft aangeboden voor de wijze waarop het tegen hem ingestelde onderzoek is ingevuld.
  Lees verder
 7. Rapport 8 april 2015

  2015/066 Minister van Defensie had advocaat moeten informeren dat klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld zou worden

  Een advocaat in militaire zaken, klaagt erover dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) telecommunicatie tussen hem en een tweetal van zijn cliënten heeft getapt of opgenomen. De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist. Verder klaagt de advocaat erover dat de minister van Defensie zijn klacht over de MIVD niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft afgehandeld. De ombudsman constateert dat klachtafhandeling in totaal te lang heeft geduurd. Van de minister had mogen worden verwacht dat zij, toen bleek dat de afhandeling van de klacht niet binnen de na verdaging geldende termijn zou kunnen plaatsvinden, verzoeker uit eigen beweging en onder opgaaf van reden hiervan in kennis had gesteld. In zijn klachtbrief aan de minister heeft verzoeker de minister ook verzocht om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden de minister het tappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken toelaatbaar acht. De minister deed verzoeker de toezegging om deze vraag in een separate brief te beantwoorden, maar is dit niet nagekomen. De ombudsman ziet hierin aanleiding voor een aanbeveling aan de minister van Defensie om de aan verzoeker gedane toezegging om zijn vraag bij separate brief te beantwoorden alsnog binnen vier weken na te komen.
  Lees verder
 8. Rapport 7 april 2015

  2015/072 Koninklijke Marechaussee moet voldoende aanleiding hebben om inzage in ID-bewijs te vragen

  Een man van middelbare leeftijd wandelt regelmatig in het Paleispark Het Loo. In verband met een heupaandoening loopt hij met wandelstokken. Op enig moment komen twee ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee (KMar) langsrijden en houden de man staande en vragen zonder opgaaf van reden om het toegangsbewijs en zijn ID-bewijs. Dit laatste had de man echter niet bij zich. De man mag weer verder lopen, maar vraagt eerst waarom hij staande werd gehouden. Het zou gaan om een reguliere kaartcontrole. Hij dient een klacht in bij de commandant van de KMar omdat hij verontwaardigd was over de gang van zaken en wil weten waarom om zijn ID-bewijs was gevraagd. Als reden geeft men aan dat de man eerst met wandelstokken liep en iets later ineens zonder. Daarnaast leek hij schichtig om zich heen te kijken en kon hij zonder wandelstokken vlot lopen. De man vindt dit pijnlijk om te horen en ontkent daarnaast dat hij schichtig om zich heen heeft gekeken. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de redenen die de marechaussee opgaf onvoldoende waren om verzoeker meteen om inzage in zijn ID-bewijs te vragen. De klacht van verzoeker is gegrond.
  Lees verder
 9. Rapport 7 april 2015

  2015/073 Politie Zeeland-West-Brabant houdt vrouw aan zonder eerst te kijken naar alternatieven om werk af te ronden

  Een vrouw fokt honden aan huis. Zij had al eerder een controle gehad van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) van dezelfde inspecteur. Op 2 februari 2012 komt de inspecteur van de LID, samen met een agent van de dierenpolitie, opnieuw aan huis om een controle uit te voeren. De vrouw hindert de inspecteur tijdens de controle en wordt aangehouden, geboeid en afgevoerd naar het politiebureau. Tijdens de aanhouding en ook een paar keer daarna raakte de vrouw buiten bewustzijn en klaagt dat de LID en de politie de situatie onnodig hebben laten escaleren en haar hebben aangehouden. De Nationale ombudsman oordeelt dat de buitengewoon opsporingsambtenaar en de politie zich teveel hebben laten meeslepen in de situatie. Ze hebben onvoldoende gekeken naar alternatieven om hun werk af te ronden, zonder verzoekster aan te hoeven houden. Verzoekster klaagt ook over het handboeiengebruik, dat zij, ondanks haar medische contact, naar het politiebureau is gebracht voor verhoor en dat zij bij het verhoor niet is gewezen op het verschoningsrecht.
  Lees verder
 10. Rapport 7 april 2015

  2015/074 Politie Den Haag zet in dreigende situatie terecht bijtende politiehond in

  De politie krijgt een melding dat een man 's nachts een woning is binnengedrongen en de bewoner met de dood heeft bedreigd. De politie ontvangt deze melding en gaat met vier hondengeleiders ter plaatse. De bewoner zegt dat de man in het bezit zou zijn van een schaar. De man wordt aangehouden wegens bedreiging. Een politiehond wordt ingezet en bijt de man in zijn arm en been. Tevens wordt de schildprocedure toegepast. De man klaagt erover dat er bij zijn aanhouding een politiehond is ingezet en dat hij in zijn arm is gebeten. De politie kon tot aanhouding overgaan omdat hij de bewoner, die oprecht bang overkwam, met een schaar zou hebben bedreigd. De Nationale ombudsman oordeelt dat er sprake was van een voor de politieambtenaren dreigende situatie en oordeelt dat de daadwerkelijke inzet van de diensthond niet onjuist was. Door niet te reageren op de waarschuwingen van de politie en de opdracht om mee te werken, heeft verzoeker zichzelf blootgesteld aan het risico van de daadwerkelijke inzet van de diensthond.
  Lees verder