2016/123 Gemeente Apeldoorn heeft onvoldoende oog voor omwonenden door late besluitvorming bij evenementen

Rapport

Bij verzoeker in de buurt worden regelmatig evenementen georganiseerd. Verzoeker wil graag goed op de hoogte te zijn van wat eraan zit te komen, zodat hij eventueel bij de gemeente bezwaar kan maken als dat nodig is. In de loop van 2015 is er weer een evenement bij een café bij hem om de hoek. Wanneer verzoeker dit hoort, vraagt hij aan de gemeente om op tijd geïnformeerd te worden over de vergunningverlening. De gemeente geeft aan dat de vergunning nog niet is verleend en dat deze op reguliere wijze zal worden bekend gemaakt. Uiteindelijk vindt bekendmaking pas plaats na het evenement. Verzoeker voelt zich niet serieus genomen. Bovendien ziet hij dat (te) late besluitvorming bij evenementen in zijn gemeente vaker gebeurt. Hij heeft het gevoel dat de belangen van omwonenden geheel ondergeschikt zijn aan die van de organisator van het evenement.

De Nationale ombudsman vindt de klacht van verzoeker gegrond. De Nationale ombudsman beveelt de gemeente aan om haar besluitvormingsproces rondom evenementen zodanig in te richten dat tijdige besluitvorming is gewaarborgd.

De Nationale ombudsman heeft al twee keer eerder een rapport geschreven over late besluitvorming bij evenementen. Met dit rapport vraagt hij nogmaals aandacht voor het belang van tijdige besluitvorming bij evenementen. De roep van omwonenden om tijdige besluitvorming hangt vaak nauw samen met de wens van omwonenden om serieus betrokken en geïnformeerd te worden. De Nationale ombudsman zal begin 2017 een rapportage uitbrengen waarin hij breder aandacht besteedt aan dit onderwerp.

Instantie: Gemeente Apeldoorn

Klacht:

meermalen dusdanig laat vergunning verleend voor een evenement of pas achteraf de vergunning gepubliceerd, zodat de rechtsbescherming van burgers in het gedrang komt

Oordeel:

Gegrond