Schiphol mag geen auto's wegslepen van openbare wegen op luchthaven

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De NV Luchthaven Schiphol is niet bevoegd om auto's weg te slepen van de voor het publiek toegankelijke wegen op haar terrein. Schiphol mag geen eigen wegsleepregeling hanteren, buiten de Wegenverkeerswet om. Het openbaar ministerie in Haarlem had daarop moeten wijzen. Dit oordeelt de Nationale ombudsman, mr.dr. M. Oosting, in een vandaag verschenen rapport.

  De NV Luchthaven Schiphol is van mening dat zij op grond van de luchtvaartwetgeving bevoegd is om auto's weg te slepen van de wegen op haar terrein. Schiphol heeft op basis van deze wetgeving een eigen wegsleepregeling opgesteld. De Nationale ombudsman vindt het onjuist dat Schiphol op basis hiervan auto's wegsleept van de openbare wegen op de luchthaven. Hij wijst op het zogenoemde Schipholarrest van de Hoge Raad van 18 februari 1969. Sinds dit arrest staat vast dat de Wegenverkeerswet van toepassing is op het voor het publiek toegankelijke deel van de luchthaven. De Nationale ombudsman is van oordeel dat auto's op de luchthaven alleen mogen worden weggesleept op basis van deze wet. In de Wegenverkeerswet is duidelijk bepaald wanneer wegslepen is toegestaan, en wie bevoegd is om daarover te beslissen. Bovendien biedt deze wet burgers publiekrechtelijke rechtsbescherming tegen onjuiste beslissingen. Die bescherming ontbreekt in de regeling van Schiphol.

  De Wegenverkeerswet geeft aan burgemeesters de mogelijkheid om voor hun gemeente een wegsleepregeling vast te stellen. Alleen op basis van zo'n regeling mogen auto's worden weggesleept. De luchthaven Schiphol ligt op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. De burgemeester van Haarlemmermeer heeft echter al sinds 1982 de openbare wegen op de luchthaven uitgezonderd van de wegsleepregeling voor zijn gemeente. Het openbaar ministerie in Haarlem heeft daarmee ingestemd, voor het laatst in 1993 toen de wegsleepregeling van Haarlemmermeer werd aangepast. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is gebleken dat het openbaar ministerie geruime tijd overleg heeft gevoerd met Schiphol, omdat er onduidelijkheid bestond over de juridische grondslag van het wegslepen op de luchthaven. In dit overleg heeft het openbaar ministerie Schiphol er niet op gewezen dat het wegslepen van auto's alleen mogelijk is op basis van de Wegenverkeerswet.

  De Nationale ombudsman is van oordeel dat het openbaar ministerie dit wel had moeten doen, in plaats van te adviseren tot wegslepen op basis van de luchtvaartwetgeving. Het openbaar ministerie had op zijn minst het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat moeten raadplegen over de problematiek.

  De Nationale ombudsman onderkent het grote belang van Schiphol bij een adequate wegsleeppraktijk. Hij merkt daarbij op dat de Wegenverkeerswet de burgemeester voldoende mogelijkheden biedt om een wegsleepregeling vast te stellen die voldoet aan behoeften ter plaatse. In dit geval zal de NV Luchthaven Schiphol zich moeten verstaan met het openbaar ministerie in Haarlem, de burgemeester van Haarlemmermeer en de Koninklijke marechaussee voor afspraken over de handhaving van de parkeervoorschriften en van de wegsleepbepalingen uit de wegenverkeerswetgeving.

  Inmiddels heeft de burgemeester van Haarlemmermeer de Nationale ombudsman laten weten dat er een nieuwe wegsleepregeling zal komen die ook gaat gelden voor Schiphol.

  De Nationale ombudsman heeft het onderzoek gedaan naar aanleiding van een klacht van iemand die zijn auto verkeerd had geparkeerd en door Schiphol werd verplicht de wegsleepkosten te betalen. Hij klaagde erover dat het openbaar ministerie in Haarlem de NV Luchthaven Schiphol er niet op heeft gewezen dat haar wegslepen van auto's op de luchthaven onrechtmatig is. De Nationale ombudsman heeft de klacht gegrond verklaard.