2013/129: Ondernemer klaagt over voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Rapport

Vanaf 1 april 2011 bestaat voor lokale overheden de mogelijkheid om ondernemers voor gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met de onderneming of het beroep dat de ondernemer uitoefent (privébelastingen) onder gelijke voorwaarden als particulieren in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding. De gemeente Haarlemmermeer maakt vanaf 1 januari 2012 gebruik van deze mogelijkheid. De gemeente stelt daarbij als voorwaarde een tot maximaal zes maanden voorafgaande aan het verzoek om kwijtschelding door de gemeente genomen toewijzend besluit op een ingediend verzoek om een tegemoetkoming op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (het Bbz). Deze voorwaarde is terug te voeren op praktische overwegingen. Verzoeker is het niet eens met het door de gemeente stellen van deze voorwaarde.

De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat de gemeente, net als verschillende andere gemeenten in Nederland, om praktische redenen voor de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken voor ondernemers aansluiting zoekt bij de toetsingsmethodiek van het Bbz. Het voert naar het oordeel van de Nationale ombudsman echter te ver om aanvragen van ondernemers om kwijtschelding van privébelastingen uit te sluiten als die niet voldoen aan bedoelde voorwaarde. Immers, de keuze van de gemeente voor de verruimde kwijtscheldingsmogelijkheid betekent dat iedere ondernemer de mogelijkheid heeft om kwijtschelding van privébelastingen te vragen. Daarmee verhoudt zich niet dat beleidsmatig er voor wordt gekozen om alleen ondernemers met een Bbz-uitkering de mogelijkheid van kwijtschelding te bieden.

De klacht is gegrond wegens strijd met het vereiste van een betrouwbare overheid.

De gemeente wordt aanbevolen de bewuste voorwaarde niet meer te hanteren en het verzoek van verzoeker opnieuw in behandeling te nemen en te beoordelen of los van die voorwaarde aanspraak bestaat op kwijtschelding.

Instantie: Gemeente Haarlemmermeer

Klacht:

aan het verlenen van kwijtschelding aan ondernemers voor privébelastingen de voorwaarde gesteld van een toewijzend besluit op een tegemoetkoming in het kader van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Oordeel:

Gegrond