Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6745 resultaten gevonden

 1. Rapport 22 november 2016

  2016/103 Regionale Belasting Groep handelt niet transparant door beslissing onvoldoende te motiveren

  Een vrouw klaagt erover dat de Regionale Belasting Groep )RBG' haar verzoeken om kwijtschelding over 2014 en 2015 niet op transparante wijze heeft behandeld. De RBG heeft de vrouw na de eerste twee beslissingen tegemoet willen gekomen door een 'inhoudelijke' beslissing te nemen toen zij de gevraagde informatie alsnog, zij het te laat, verstrekte. Die handelwijze van de RBG is te prijzen, maar heeft er uiteindelijk toe geleid dat het voor verzoekster onvoldoende duidelijk en begrijpelijk was waarom de achtereenvolgende beslissingen zijn genomen en of daarbij haar specifieke omstandigheden wel zijn meegewogen. Dat alles is pas tijdens het onderzoek van de ombudsman duidelijk geworden. De ombudsman vindt dan ook dat de RBG niet transparant heeft gehandeld. De RBG heeft de inhoudelijke beslissingen onvoldoende gemotiveerd.
  Lees meer
 2. Rapport 22 november 2016

  2016/104 CBR verbetert informatieverstrekking over mentorexamens

  Een vrouw doet rijexamen, maar het blijkt een mentorexamen te zijn. Twee personen van het CBR rijden mee, zonder haar eigen rijinstructeur. Ze klaagt erover dat ze hier niet over is geïnformeerd. Om fraude te voorkomen horen kandidaten dit pas op de dag zelf. Deze informatie staat volgens de vrouw niet duidelijk op het mededelingenbord. Het CBR laat weten dat de informatieverstrekking over het meerijden niet op alle locaties op dezelfde wijze gebeurt. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de kandidaat van te voren wordt geïnformeerd over wat hij kan verwachten. Het CBR laat weten dat de informatieverstrekking over mentorexamens wordt verbeterd en vergoedt daarom uit coulance de kosten van haar examen. Ook gaat het CBR kijken of de instructeur bij een mentorexamen voortaan kan meerijden.
  Lees meer
 3. Rapport 15 november 2016

  2016/102 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgt niet voor tijdige verstrekken van indicatie pleegzorg

  Grootouders vangen hun kleinkinderen tijdelijk op vanwege problemen in de thuissituatie. Ze klagen er bij de Nationale ombudsman over dat het toenmalig Bureau Jeugdzorg te Haarlem (BJZ) niet zorgt voor een tijdige toekenning van een pleegzorgvergoeding. Een spoedindicatie pleegzorg is volgens BJZ niet noodzakelijk omdat de ouders zelf voor opvang zorgen. De ombudsman geeft geen oordeel over deze klacht omdat hij zelf niet kan afwegen of er wel of geen reden is voor afgifte indicatie. BJZ heeft niet voldoende (open) met grootouders gecommuniceerd waardoor het proces is vertraagd. Dit brengt echter niet mee dat achteraf kan worden vastgesteld dat de indicatie eerder had moeten worden afgegeven.
  Lees meer
 4. Rapport 15 november 2016

  2016/101 Gemeente Utrecht informeert niet eenduidig en begrijpelijk over gewijzigde regelgeving Wmo

  Vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de gemeente. Ze wordt gekort op haar uren huishoudelijke hulp als gevolg herindicatie en gewijzigde regelgeving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente bevestigt de vrouw dat ze in aanmerking komt voor een subsidieregeling ('Van Rijnpotje') en verwijst haar naar de zorgaanbieder. De vrouw raakt in verwarring als ze van de gemeente een algemene brief over het gewijzigde beleid ontvangt. Hier gaan ze niet in op de contacten die de vrouw heeft gehad. Ze klaagt erover dat ze onjuist is geïnformeerd over de wijzigingen en haar mogelijkheden. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de vrouw had moeten voorzien van eenduidige en begrijpelijke informatie.
  Lees meer
 5. Rapport 8 november 2016

  Brief: school op Sint Eustatius bezorgd over waarborgen onderwijsniveau door internetproblemen

  Een school op Sint Eustatius klaagt over problemen die de school ondervindt met het gebruik van internet. Volgens de school blijft de capaciteit op het eiland ver achter bij de Nederlandse maatstaven en zijn de prijzen voor het internet ook nog eens buitensporig hoog. Daardoor is het voor de school niet mogelijk onderwijs aan te bieden op het gewenste niveau. De Nationale ombudsman vraagt de coördinerend minister (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de stand van zaken en recente ontwikkelingen (2015.30532).
  Lees meer
 6. Rapport 8 november 2016

  Reportletter: school on Sint Eustatius concerned about education level because of Internet usage and capacity problems

  Gewendoline van Putten School on Sint Eustatius complaints about Internet usage problems encountered by the school. The islands's Internet capacity falls far short of Dutch standards and the prices for Internet access are extraordinarily high. This makes it difficult for the school to offer the desired level of education. The National ombudsman asked the coordinating minister (minister of the Interior and Kingdom Relations) to inform him about the current status of the process (2015.30532).
  Lees meer
 7. Rapport 7 november 2016

  2016/099 UWV Amsterdam stuurt complete medische dossier naar werkgever zonder selectie te maken

  Een vrouw meldt zich ziek bij haar werkgever. Na haar zwangerschapsverlof kan ze nog niet aan het werk. Haar werkgever meldt de vrouw ziek bij het UWV omdat je bij ziekte tijdens zwangerschap recht kunt hebben op een Ziektewetuitkering. Het UWV wijst de aanvraag af. De werkgever maakt bezwaar. Mevrouw geeft toestemming om de relevante medische stukken naar haar werkgever te sturen. Ze klaagt erover dat het UWV alle beschikbare informatie heeft verstuurd zonder een selectie te maken. De Nationale ombudsman vindt de toestemming onvoldoende specifiek. Mevrouw heeft geen toestemming gegeven om het hele medische dossier door te sturen. De ombudsman vraagt het UWV haar werkwijze zodanig aan te passen zodat duidelijk is op welke bestaande en toekomstige stukken de toestemming is gebaseerd.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 2 november 2016

  Reportletter: Public Body of Sint Eustatius failed by not sending data to Caribbean Netherlands Pension Fund

  Teacher at a secundary school on Sint Eustatius complaints about the Public Body of Sint Eustatius. The Public Body had not provided any data to the Caribbean Netherlands Pension Fund. The obscurity surrounding her pension stems from careless action by the Public Body and inadequate efforts to look for a solution. The National Ombudsman asked the Minister of Interior and Kingdom Relations about the possibilities he has for ensuring that the Public Body comes up with the required information and pays any contributions that may be owed. The complaint is legitimate (2016.20077).
  Lees meer
 9. Rapport 2 november 2016

  Brief: Openbaar Lichaam Sint Eustatius verstrekt geen gegevens aan Pensioenfonds Caribisch Nederland

  Docente van een middelbare school op Sint Eustatius klaagt over het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Het Openbaar Lichaam heeft geen gegevens verstrekt aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland. De onduidelijkheden over het pensioen zijn terug te leiden tot onzorgvuldig handelen en het onvoldoende voortvarend optreden in het zoeken naar een oplossing. De Nationale ombudsman vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties welke mogelijkheden hij heeft om ervoor te zorgen dat het Openbaar Lichaam de benodigde gegevens boven water krijgt en eventueel verschuldigde premies voldoet. De klacht is gegrond (2016.20077)
  Lees meer
 10. Rapport 2 november 2016

  Brief: Gemeente Peel en Maas houdt voldoende rekening met belangen van burger bij besluitvorming

  Een vrouw klaagt over de wijze waarop de gemeente haar betrekt bij de besluitvorming rondom de aanleg van een jeu-de-boulesbaan tegenover haar woning. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente op een moderne wijze invulling geeft aan het begrip burgerparticipatie en zich daarbij voldoende bewust is van de rol die de gemeente daarbij heeft. (dossiernummer 2015.34820)
  Lees meer