2020/044 Gemeente vergeet inwoner die steiger wil aanleggen te informeren over verbod in bestemmingsplan

Rapport

De heer K. wil achter zijn nieuwbouwwoning in Oostzaan een aanlegsteiger plaatsen. Hij vraagt hiervoor bij de gemeente informatie op. Als hij te horen krijgt dat een omgevingsvergunning noodzakelijk is en hij nadere informatie aan moet leveren, dient de heer K. een formele aanvraag in. Kort daarna wordt hem meegedeeld dat het bestemmingsplan de aanleg van een steiger niet toestaat.

De heer K. klaagt er over dat de gemeente hem eerder had moeten informeren. Nu heeft hij voor niets kosten gemaakt en moet hij leges voor de aanvraag betalen. De gemeente stelt dat de heer K. er telefonisch op is gewezen dat zijn verzoek in strijd was met het bestemmingsplan. De heer K. bestrijdt dit en geeft aan dat hij in dat geval nooit de procedure had opgestart en kosten had gemaakt.

De Nationale ombudsman heeft deze klacht getoetst aan het vereiste van goede informatieverstrekking. De overheid dient ervoor te zorgen dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Bovendien verstrekt de overheid niet alleen informatie als de burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf.

Burgers kunnen via www.omgevingsloket.nl nagaan of een vergunning nodig is. En via www.ruimtelijkeplannen.nl wat het bestemmingsplan toestaat. Indien deze algemene informatie niet volstaat kunnen burgers terecht bij hun gemeente, provincie of waterschap. De heer K. heeft bij de gemeente aangegeven een steiger te willen realiseren. Dit is als een vergunningaanvraag in behandeling genomen, terwijl het bestemmingsplan de realisatie van een steiger in de weg staan.

Uit het onderzoek is de Nationale ombudsman niet gebleken dat de gemeente de heer K. telefonisch heeft geïnformeerd. Het ontbreekt aan notities of aantekeningen hierover. Bovendien heeft de heer K. de gemeente gevraagd of hij vooraf duidelijkheid zou kunnen krijgen over de vraag of de steiger geplaatst mag worden. De Nationale ombudsman oordeelt dat dit voor de gemeente aanleiding had moeten zijn bij de heer K. navraag te doen over zijn exacte bedoelingen.

Oordeel

Door dit niet te doen is gehandeld in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking. De klacht is gegrond en het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan wordt in overweging gegeven tenminste de door de heer K. betaalde leges terug te betalen.