Bestuurlijke spaghetti? Economische Zaken pakt klacht gaswinning Groningen niet alert op

Rapport

Mevrouw De Vries (niet de echte naam) woont in de provincie Groningen waar door gaswinning aardbevingen hebben plaatsgevonden. Zij heeft hier veel last van en wendt zich in 2014 tot de Commissie Bijzondere Situaties. Als zij in 2015 klaagt over de wijze waarop de commissie haar heeft behandeld en de commissie hierop niet reageert, besluit ze haar klacht voor te leggen aan de minister van Economische Zaken. Maar vanuit het ministerie volgt geen formele klachtafhandeling, dus legt ze haar klacht voor aan de Nationale ombudsman. Omdat ook een interventie door de Nationale ombudsman niet tot klachtafhandeling leidt, besluit de Nationale ombudsman een onderzoek in te stellen. Daarin concludeert hij dat het ministerie niet voortvarend heeft gehandeld en dat daarmee de klacht van mevrouw De Vries gegrond is.

Het bredere perspectief

Het vertrouwen van veel burgers in Groningen in de overheid is de afgelopen jaren verminderd. De Nationale ombudsman vindt dit zorgelijk. De komst van een Nationaal Coördinator Groningen en het opstellen, maar vooral ook het de komende jaren uitvoeren van een integraal meerjarenprogramma, kan een bijdrage leveren aan het herstel van dit vertrouwen. De ombudsman constateert dat de Nationaal Coördinator Groningen in zijn meerjarenprogramma een plan ontvouwt, gericht op het verminderen van een aantal onduidelijkheden. Deze onduidelijkheden omtrent procedures, verantwoordelijkheden, privacy-elementen en klacht- en geschilbeslechting zou men kunnen vatten onder de term 'bestuurlijke spaghetti'. In het meerjarenprogramma is tevens meer aandacht voor de burger. Voorbeelden hiervan zijn versterkingen van woningen en gebouwen, het verduidelijken van het proces van schadeafhandeling en klachtbehandeling, het introduceren van een arbiter en het beschikbaar stellen van casemanagers vanuit de Nationaal Coördinator Groningen. De komende jaren zullen moeten uitwijzen of dit ook daadwerkelijk bijdraagt aan herstel van vertrouwen. De Nationale ombudsman blijft hierover met de Nationaal Coördinator Groningen in gesprek.

 

Instantie: Ministerie van Economische Zaken

Klacht:

naar aanleiding van verzoekster melding op 11 juni 2015 geen actie ondernomen en haar klacht nog niet behandeld

Oordeel:

Gegrond