Onderzoek naar schadevergoedingen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de manier waarop de rijksoverheid omgaat met verzoeken om schadevergoeding van burgers, instellingen en bedrijven. Er bestaat nu weinig zicht op hoe de verschillende ministeries met schadeclaims omgaan. De Nationale ombudsman kijkt met zijn onderzoek niet naar de rechtmatigheid van de verzoeken. Wel kijkt hij naar de reactie van de rijksoverheid op die verzoeken met als vraag: reageert de overheid wel behoorlijk? Het onderzoek is naar verwachting in de tweede helft van 2008 afgerond.

  Het is onvermijdelijk dat een grote organisatie als de rijksoverheid voor burgers, bedrijven en instellingen soms schade veroorzaakt. De overheid wordt daarom jaarlijks geconfronteerd met schadeclaims. Het is belangrijk dat de overheid op een behoorlijke manier omgaat met dergelijke claims. Als er schade veroorzaakt is waarvoor de overheid aansprakelijk is, dan moet de overheid zonder veel omhaal betalen. Aan de andere kant mag de overheid kritisch beoordelen of verzoeken om schadevergoeding gegrond zijn, zodat vermeden wordt dat er onnodig lasten voor de schatkist ontstaan.

  Behoorlijke behandeling

  De Nationale ombudsman wil met zijn onderzoek meer zicht geven op de praktijk per ministerie. Mede aan de hand van goede voorbeelden van bepaalde ministeries zal de Nationale ombudsman aanbevelingen doen hoe een behoorlijke behandeling van schadevergoedingsverzoeken eruit zou kunnen zien. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Hoe lang duurt de afhandeling van schadeclaims? In welke gevallen betaalt een ministerie spontaan en in welke gevallen laat het ministerie het op een juridische procedure aankomen? Hoeveel kosten van bijvoorbeeld advocaten zijn gemoeid met het voeren van procedures? Wat is de slagingskans in dergelijke procedures? Maken ministeries gebruik van bemiddeling om in lastige zaken er zonder langdurige procedures uit te komen? Gelden er bepaalde maatstaven voor de vergoeding van bepaalde soorten schade?

  Deskundigheid vergroten

  Doel van dit onderzoek is om de deskundigheid over het behoorlijk afwikkelen van schadeclaims te vergroten en de behoorlijkheid van handelen van de betrokken ministeries te versterken. Bovendien kunnen de uitkomsten van dit onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het lopende wetgevingsproces voor nieuwe regelgeving over schadevergoeding door de overheid.

  De Nationale ombudsman staat met nadruk stil bij de verhouding tussen enerzijds de rechtmatigheid en anderzijds de behoorlijkheid van gedragingen van de overheid. Voor het goed functioneren van de overheid is het niet alleen van belang dat de overheid wet- en regelgeving juist toepast, maar evenzeer dat het overheidshandelen behoorlijk is.