2014/025: Geen vrijstelling lokale heffingen wegens vermogen door schadevergoeding

Rapport

Verzoekster heeft na een verkeersongeluk in 2009 voor opgelopen lichamelijk letsel smartengeld gekregen van € 20.000. Dat bedrag heeft zij apart gezet op een bankrekening. Verzoekster ontvangt bijstand en tot 2012 kwijtschelding van haar lokale heffingen. Op 21 februari 2013 meldt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, dat verzoekster niet meer in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Haar vermogen staat daaraan in de weg. Ook in beroep blijft de Belastingsamenwerking bij de afwijzing en verzoekster benadert de Nationale ombudsman.

Zij klaagt erover dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland de lokale heffingen voor 2013 niet kwijtscheldt. Tijdens het onderzoek door de Nationale ombudsman trekt de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland de reeds toegekende kwijtschelding voor 2012 in.

De Invorderingswet kent de mogelijkheid om in schrijnende gevallen kwijtschelding toe te passen. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman is hier sprake van een schrijnende situatie. Het smartengeld is toegekend voor het lichamelijk letsel dat verzoekster heeft opgelopen. In dat geval is het redelijk dat zij dit bedrag had gereserveerd voor voorzieningen op het moment dat de gevolgen van het opgelopen letsel daarom zouden vragen. Het is dan niet redelijk om van haar te verwachten dat zij het bedrag aanwendt voor dagelijkse verplichtingen, zoals het betalen van de lokale heffingen. Volgens de Nationale Ombudsman kan al sprake zijn van redelijk handelen wanneer bij de beoordeling van kwijtschelding een ontvangen smartengeld voor een aantal jaren buiten beschouwing wordt gelaten, mits de betrokken burger daar van te voren over wordt geïnformeerd.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heeft dat niet gedaan en daarom het redelijkheidsvereiste geschonden.

De Nationale Ombudsman heeft er met instemming van kennisgenomen dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland lopende het onderzoek bij de Nationale Ombudsman alsnog heeft afgezien van intrekking van de al verleende kwijtschelding over 2012 en alsnog voor de helft kwijtschelding heeft verleend over 2013.

De Nationale Ombudsman geeft de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland in overweging om kenbaar beleid te formuleren voor de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken in gevallen waarin sprake is van immateriële schadevergoeding of daarmee vergelijkbare uitkeringen.

Instantie: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden

Klacht:

verzoekster over het belastingjaar 2013 geen kwijtschelding verleend voor de aanslag lokale heffingen.

Oordeel:

Gegrond