Woo-verzoek en Woo-besluit

Op deze pagina

  Op deze pagina vindt u informatie die de Nationale ombudsman op basis van de Wet open overheid (Woo) op verzoek openbaar heeft gemaakt. Dit heet passieve openbaarmaking. Daarnaast maakt de Nationale ombudsman al veel informatie zelf actief openbaar. Denk bijvoorbeeld aan de rapporten die de Nationale ombudsman publiceert.

  De Woo-verzoeken waarover een besluit is genomen, publiceren we hier. U vindt hieronder het verzoek, het besluit en de openbaar gemaakte documenten. 
  Het komt voor dat bepaalde informatie in de documenten onleesbaar is. De reden is dat wij deze informatie dan niet openbaar mogen maken, op grond van de Woo of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Denk daarbij aan persoonsgegevens. Ook de naam van de verzoeker en gegevens die naar de verzoeker kunnen leiden zijn onleesbaar. Meer informatie over AVG leest u hier.

  Meer informatie over hoe de Nationale ombudsman omgaat met de Wet Open Overheid (Woo) leest u hier.

  Huurcommissie

  Niet vermelden aantal klachten Huurcommissie in cijferbijlage 2020

  Aantal klachten 2020

  In 2020 ontvangen klachten in totaal en over het CBR.

  Nieuwe club

  Contacten tussen Nationale ombudsman en Minister-President over het oprichten van een 'nieuwe club'.

  • Woo-verzoek: over contacten tussen de Nationale ombudsman en de Minister-President over opmerkingen over het oprichten van een 'nieuwe club', die kan uitzoeken wat er speelt wanneer het misgaat tussen de burger en de overheid.
    
  • Woo-besluit
  • Beslissing op bezwaar

  Denkproces onderzoek

  Ontstaansgeschiedenis van en de ervaringen met het ‘denkproces onderzoek’. Dit denkproces bestaat uit de vragen die onderzoekers bij de Nationale ombudsman zichzelf stellen wanneer zij een onderzoek willen doen.

  • Woo-verzoek: over de poster/visual denkproces onderzoek in relatie tot de onderzoeksplicht van de Nationale ombudsman.

  Behandelingsduur

  Gemiddelde behandelingsduur van bij de Nationale ombudsman ingediende verzoeken.

  • Woo-verzoek: over de gemiddelde behandelingsduur van de bij de Nationale ombudsman in de jaren 2017 – 2021 ingediende verzoeken, en richtlijnen en streefgetallen voor die behandelingsduur.

  Bestuurskosten

  Verantwoording gemaakte bestuurskosten over de jaren 2019-2021.

  • Woo-verzoek: over onder meer de verantwoording van de gemaakte bestuurskosten in de jaren 2019 – 2021, de documenten die aan deze verantwoording ten grondslag liggen en de wijze waarop de controle op de bestuurskosten is verricht.
  • Woo-besluit
  • Beslissing op bezwaar

  Leenbijstand

  Alle documenten over het onderwerp leenbijstand oftewel het 'papieren inkomen'

  • Woo-verzoek: alle documenten over het onderwerp ‘leenbijstand', 'papieren inkomen', 'bbz-problematiek', 'bbz-'compensatie' vanaf 2001. Bedoeld worden verslagen van overleggen, e-mails, afspraken met de Belastingdienst, communicaties met de Belastingdienst, brieven etc.
  • Woo-besluit

  Professionele klachtbehandeling en complex klaaggedrag

  Documentatie over de workshops professionele klachtbehandeling en complex klaaggedrag die de Nationale ombudsman aan overheidsinstanties geeft.

  Beleid klachtbehandeling

  Beleid en doelstellingen klachtbehandeling en overzichten van andere bij de Nationale ombudsman ingediende klachten.

  • Woo-verzoek: over het beleid en de doelstellingen van de Nationale ombudsman voor de klachtbehandeling en overzichten van alle klachten over de gemeente Veldhoven en over het handelen van een gemeente rondom bestemmingsplannen.
  • Woo-besluit

  Beleid klachtbehandeling

  Beleid over welke klachten door de Nationale ombudsman in behandeling worden genomen.

  • Woo-verzoek: over het beleid waarmee wordt bepaald welke klachten door de Nationale ombudsman in behandeling worden genomen, de toepassing van artikel 9:35 van de Algemene wet bestuursrecht, de behandeling van klachten over de organisatie, de behandeling van herzieningsverzoeken en de behandeling van verzoeken op grond van de Wet open overheid.
  • Woo-besluit met bijlagen
  • Beslissing op bezwaar

  Klachten over de Nationale ombudsman

  Informatie over de klachten die in 2021 zijn ingediend over de Nationale ombudsman

  • Woo-verzoek: alle documenten waarin informatie is vastgelegd over de klachten die in 2021 zijn ingediend over de Nationale ombudsman (anders dan op het niveau van individuele klachten) en alle documenten die duidelijk kunnen maken waarom wij hebben gekozen voor de huidige tekst met de huidige positionering op onze website ten aanzien van klachten over de Nationale ombudsman.
  • Woo-besluit met bijlagen
  • Beslissing op bezwaar