Brief: Openbaar Lichaam Sint Eustatius verstrekt geen gegevens aan Pensioenfonds Caribisch Nederland

Docente van een middelbare school op Sint Eustatius klaagt over het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Het Openbaar Lichaam heeft geen gegevens verstrekt aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland. De onduidelijkheden over het pensioen zijn terug te leiden tot onzorgvuldig handelen en het onvoldoende voortvarend optreden in het zoeken naar een oplossing. De Nationale ombudsman vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties welke mogelijkheden hij heeft om ervoor te zorgen dat het Openbaar Lichaam de benodigde gegevens boven water krijgt en eventueel verschuldigde premies voldoet. De klacht is gegrond (2016.20077)

Instantie: openbaar lichaam Sint Eustatius

Klacht:

geen gegevens verstrekt aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland waardoor een berekening van het door verzoekster opgebouwde pensioen over de jaren 1998-2010 uitblijft

Oordeel: gegrond

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft geen gegevens verstrekt aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland, waardoor een berekening van het door verzoekster opgebouwde pensioen over de jaren 1998-2010 uitblijft. De onduidelijkheden over haar pensioen zijn terug te leiden tot onzorgvuldig handelen van het Openbaar Lichaam en onvoldoende voortvarend optreden in het zoeken naar een oplossing. Het Openbaar Lichaam had aangegeven om naar verwachting eind juli van dit jaar alle gegevens te hebben verzameld. Vervolgens blijft, ook na rappelleren, enige reactie uit. Dit bevestigt het beeld van een overheid die door onvoldoende voortvarend optreden niet daadwerkelijk haar verantwoordelijkheid neemt. De Nationale ombudsman vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties welke mogelijkheden hij heeft om ervoor te zorgen dat het Openbaar Lichaam de benodigde gegevens boven water krijgt en eventueel verschuldigde premies voldoet.

Geachte mevrouw ….,

Op 18 juni 2016 hebt u een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman over het Openbaar lichaam Sint Eustatius. U klaagt erover dat het Openbaar Lichaam geen gegevens verstrekt aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) waardoor een berekening van het door u opgebouwde pensioen over de jaren 1998-2010 uitblijft. Op 4 juli 2016 heb ik u laten weten dat wij een onderzoek naar deze klacht hebben ingesteld. Graag informeer ik u over de afloop van dit onderzoek.

Achtergrond
Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn de verplichtingen van het Algemeen Pensioenfonds voor de Nederlandse Antillen (APNA) verdeeld over Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Voor Caribisch Nederland is dit ondergebracht in het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Deze verdeling is gebaseerd geweest op de pensioenadministratie van APNA. 

Nu is gebleken dat er mensen zijn die wel pensioenrechten hebben opgebouwd maar niet opgenomen zijn in de administratie van PCN. PCN heeft voor deze mensen geen geld ontvangen. PCN gaf in een brief aan een gedupeerde aan alles in het werk te stellen om de omissies in de pensioenuitvoering te herstellen. Dit betekent wel dat PCN over de juiste informatie moet beschikken om de pensioenaanspraken te beoordelen en alsnog de ingehouden premies -  inclusief wettelijke rente - dient te ontvangen, zo stelden zij. Dit is nodig om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.   

Klacht voorgelegd
Wij hebben uw klacht voorgelegd aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Van 1998 tot oktober 2010 was het eilandgebied Sint Eustatius immers verantwoordelijk voor de betaling van uw salaris en ook voor de afdracht van de pensioenpremies. Met de sinds oktober 2010 in werking getreden staatkundige wijziging van eilandgebied Sint Eustatius naar Openbaar Lichaam Sint Eustatius als bijzondere gemeente van Nederland is het Openbaar Lichaam Sint Eustatius verantwoordelijk voor betalingen en afdrachten die in de periode daarvoor door het Eilandgebied Sint Eustatius zijn gedaan. Van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius dient daarom de informatie te komen over de rechten die u heeft opgebouwd. 

Wij hebben daarop van het Openbaar Lichaam de volgende reactie ontvangen. Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius erkent dat zij in de jaren 1998-2010 verantwoordelijk was voor de afdracht van uw pensioen. Het geeft aan dat het verstrekken van de gegevens hierover aan de Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is vertraagd vanwege een andere prioriteitstelling bij het bestuurscollege en de afdeling financiën. Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius geeft verder aan twee vakantiekrachten te hebben aangetrokken voor het verzamelen van de gegevens. Het Openbaar Lichaam verwachtte eind juli 2016 alle informatie verzameld en opgestuurd te hebben. Volgens het Openbaar Lichaam Sint Eustatius zal PCN de rechten ambtshalve vast stellen in het geval het Openbaar Lichaam Sint Eustatius niet (alle) informatie aan PCN kan verstrekken. Hierbij zal rekening worden gehouden met een aantal afgesproken regels. Het Openbaar lichaam geeft aan hier geen bezwaar tegen te hebben. 

Vooralsnog hebben wij van het Openbaar Lichaam geen bericht meer ontvangen over de stand van de zaken, ook niet na rappelleren. U heeft bij email van 30 augustus 2016 op bovenstaande reactie gereageerd.

Bevindingen en beoordeling
Uw recht op pensioen staat niet ter discussie. Ook staat niet ter discussie of u pensioenpremies heeft afgedragen. Het Eilandgebied van Sint Eustatius betaalde immers gedurende de periode 1998-2010 uw salaris en hield daarop pensioenpremies in. De bij u ingehouden premies lijken evenwel niet bij PCN terecht te zijn gekomen. Ook heeft het openbaar lichaam tot nu toe verzuimd om PCN alsnog te informeren over de benodigde informatie om uw recht op pensioen vast te stellen. U heeft aangegeven zelf over de hiervoor benodigde informatie te beschikken. Uw rechten kunnen daarmee berekend worden.

De Nationale ombudsman toetst het optreden van de overheid aan behoorlijk overheidsoptreden. Een van de vereisten is dat de overheid eerlijk en betrouwbaar is. Een betrouwbare overheid handelt binnen het wettelijk kader en eerlijk en oprecht. Ook kent een betrouwbare overheid een goede administratie.

Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat de overheid secuur werkt en slordigheden vermijdt. Bovendien mogen zij er op rekenen dat eventuele fouten spoedig hersteld worden. Een behoorlijk functionerende overheid wentelt problemen in de uitvoering niet af op zijn burgers.  

De onduidelijkheden over uw pensioen zijn terug te leiden tot onzorgvuldig handelen van de het Openbaar Lichaam en onvoldoende voortvarend optreden in het zoeken naar een oplossing. U bent al jaren bezig om duidelijkheid te krijgen over uw pensioen zonder enige concrete actie daarop van het Openbaar Lichaam. Ook de uitgesproken verwachting van het Openbaar Lichaam om eind juli van dit jaar alle gegevens te hebben verzameld en het vervolgens uitblijven van ook maar enige reactie, ook na rappelleren, bevestigt het beeld van een overheid die door onvoldoende voortvarend optreden niet daadwerkelijk haar verantwoordelijk neemt. Uw klacht is gegrond.  

Hoe verder?
Uw klacht staat niet op zichzelf. Meer mensen worden met deze problemen geconfronteerd. Uw collega's en ook mensen die voor oktober 2010 werkzaam waren bij een van de andere overheids-en onderwijsinstellingen hebben dit probleem.

De problemen moeten allereerst worden opgelost vanuit het perspectief van de pensioengerechtigden. Hen moet snel een oplossing geboden worden. Het aanspreken van verantwoordelijken op de ontstane problemen is een apart traject dat los staat van de oplossing voor de gedupeerden.

Als aannemelijk is dat iemand een dienstverband heeft gehad en (verplicht) voor zijn pensioen verzekerd is geweest, dan vergt behoorlijk overheidsoptreden dat  snel een oplossing komt voor de ontstane onduidelijkheid. Belast pensioengerechtigden daarbij niet met een zware bewijslast. Gezien de problemen die ontstaan zijn verdienen zij het voordeel van de twijfel.

In uw geval zou de oplossing primair afkomstig moeten zijn van het Openbaar Lichaam. Echter, als een oplossing bij hen uitblijft zou de rijksoverheid het op zich moeten nemen om de opgebouwde rechten van burgers veilig te stellen.

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties heeft bij brief van 5 oktober 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer laten weten voor haar werknemers te zoeken naar een oplossing voor de niet afgedragen verplichte pensioenpremies. Daarbij is de inzet er op gericht dat de ontbrekende pensioenrechten (ontbrekende dienstjaren of de gewijzigde salarissen) verwerkt kunnen worden en de omissie in de pensioenopbouw hersteld. Voor de overige werknemers (eilandelijke overheid, scholen) geldt volgens de minister dat de Openbare Lichamen respectievelijk de scholen verantwoordelijk zijn om de benodigde gegevens te verstrekken.

Vanuit het perspectief van de getroffen burgers bezien is het hier gemaakte onderscheid niet te rechtvaardigen. Het gaat hier immers om een probleem dat is ontstaan vanuit de staatkundige vernieuwing, de ontmanteling van APNA. Ik meen dat er geen redelijk argument is voor een onderscheid waarbij de Rijksoverheid alleen de rechten van werknemers die toevalligerwijs nu in dienst zijn van de Rijksdienst Caribisch Nederland veilig stelt. Het gaat er immers om dat geen van de pensioengerechtigden schade lijdt.

In het debat in de Eerste Kamer van juni dit jaar over deze kwestie is de vraag gesteld of de regering zich verantwoordelijk voelt voor een correct verloop van de overdracht van APNA aan PCN. In antwoord daarop is verwezen naar de voorwaarden in de overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en PCN en de verantwoordelijkheid van PCN voor de uitvoering van de pensioenen na de overdracht. Ik ben evenwel van mening dat juridisering nooit een argument mag zijn voor de overheid om zich niet in te spannen om de rechten van burgers te herpakken.

Ik zal de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de vraag voorleggen welke mogelijkheden hij heeft om ervoor te zorgen dat het Openbaar Lichaam de benodigde gegevens boven water krijgt en eventueel verschuldigde premies voldoet. Een afschrift van mijn brief hierover aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover heb ik bijgevoegd.

Ik heb een kopie van deze brief aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius gestuurd. Ook informeer ik de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dit standpunt van de Nationale ombudsman. Een geanonimiseerde versie van deze brief vindt u op onze website www.nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsmanReinier van Zutphen

Publicatiedatum
Rapportnummer
Rapportbrief: