Rapportbrief: Man klaagt over taxatieproces van auto's door Domeinen Roerende Zaken

Een man is het niet eens met de hoogte van de door Domeinen Roerende Zaken aangeboden bedragen voor zijn vier auto's. Hij klaagt hierover bij de Nationale ombudsmannen. De Nationale ombudsman bracht in 2007 een rapport uit over het taxatieproces bij Domeinen en deed de aanbeveling dat auto's die ouder zijn dan 25 jaar door een externe taxateur moeten worden getaxeerd. In het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman naar de huidige klacht liet Domeinen dat alsnog doen. Dit leidde ertoe dat verzoeker een aanvullende vergoeding van Domeinen kreeg. De Nationale ombudsman was van oordeel dat Domeinen op grond hiervan voldoende aan de tekortkoming was tegemoetgekomen. De Nationale ombudsman sloot dan ook zijn onderzoek.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

hoogte van de aangeboden bedragen voor vier auto's van verzoeker

Oordeel: gegrond

De Nationale ombudsman bracht in 2007 een rapport met nummer 2007/250 (link naar dit rapport) uit over het taxatieproces bij Domeinen Roerende Zaken. De Nationale ombudsman deed toen de aanbeveling (en die werd door Domeinen overgenomen) dat auto’s die ouder zijn dan 25 jaar door een externe taxateur zouden worden getaxeerd.

Nu wendde een verzoeker zich met een klacht tot de Nationale ombudsman over de taxaties van Domeinen. In deze klacht waren drie auto’s die rond de 25 jaar oud waren niet door een extern deskundige getaxeerd. In het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman liet Domeinen dat alsnog doen. Dit leidde ertoe dat verzoeker een aanvullende vergoeding van Domeinen kreeg. De Nationale ombudsman was van oordeel dat Domeinen op grond hiervan voldoende aan de tekortkoming was tegemoetgekomen. De Nationale ombudsman sloot dan ook zijn onderzoek.

Geachte XXXXX,

Op 28 november 2016 hebt u een brief geschreven aan de Nationale ombudsman met een klacht van uw cliënt XXXXX over Domeinen Roerende Zaken (hierna: Domeinen). Uw cliënt is het niet eens met de hoogte van de door Domeinen aangeboden bedragen voor zijn vier auto's (drie exemplaren  Mercedes Benz en  één Lancia Thesis). Uw cliënt wenst een bedrag van € 36.500. Hij onderbouwt zijn stelling onder meer door overlegging van taxatie¬rapporten. Een door uw cliënt uitgekozen taxateur heeft de auto's op 15 juli 2016 aan de hand van foto's en gegevens van uw cliënt op de vervangingswaarde  getaxeerd. De taxateur ging daarbij uit van de waarde in het jaar 2009.

Domeinen bood een bedrag van ruim € 14.000  aan. Gelet op het grote verschil tussen de bedragen is uw cliënt van oordeel dat er sprake is van fraude door Domeinen. Uw cliënt stelt dat het een feit van algemene bekendheid is dat voorwerpen – in dit geval auto's – door Domeinen worden verkocht aan bevriende partijen als gevolg waarvan uw cliënt grote schade lijdt.

Wij hebben een onderzoek naar de klacht ingesteld .Graag informeer ik u over de afloop van dit onderzoek.

Klacht voorgelegd
Wij hebben de klacht voorgelegd aan Domeinen. Wij hebben u de reactie van Domeinen gestuurd en u heeft daarop gereageerd.

Ons onderzoek
De Nationale ombudsman toetst klachten over taxatiewaarden van auto's aan het vereiste van transparantie  aan de hand van  het door Domeinen opgestelde taxatierapport en de foto's van de auto. Domeinen heeft bij het vaststellen van de taxatiewaarde (onder meer) rekening gehouden met het type auto, het bouwjaar, de kilometerstand en de staat van de auto. Door deze wijze van het vastleggen van de taxatie kan worden vastgesteld op grond waarvan de waarde is bepaald.

Op grond van het bepaalde in het tweede lid van artikel 119 Wetboek van Strafvordering is Domeinen verplicht de waarde uit te keren die de auto – kort gezegd – op de openbare veiling van haar heeft opgebracht of redelijkerwijs zou hebben opgebracht. Dit is in het algemeen een aanzienlijk lagere waarde dan de vervangingswaarde waar de taxateur van uw cliënt vanuit is gegaan.

Domeinen heeft uw cliënt voor de auto's met de kentekens XXXXX en XXXXX overeenkomstig haar beleid de taxatiewaarden (€ 2.500 respectievelijk € 5.500) aangeboden. Dit beleid houdt in dat indien de taxatiewaarde ten tijde van de verkoop van een inbeslaggenomen voorwerp hoger is dan de verkoop-opbrengst, de rechthebbende wordt gecompenseerd met het bedrag van de taxatiewaarde. Dit is ook de lijn van de Nationale ombudsman in zijn rapporten. Voor de overige twee auto's heeft Domeinen uw cliënt de gunningswaarden inclusief een bedrag van 15% aan opgeld (XXXXX: € 4887,50 en XXXXX: € 1.047,65) aangeboden. Dat is ook in lijn met onze rapporten.

Ons rapport met nummer 2007/250
In ons rapport met nummer 2007/250 "Taxaties door Domeinen. Op waarde geschat." hebben wij het taxatieproces van Domeinen van auto's beoordeeld.
Domeinen liet ons in het kader van dat onderzoek weten een externe taxateur te zullen inschakelen als de auto's ouder zijn dan 25 jaar.  Met instemming namen wij daar toen kennis van.

De taxaties van Domeinen
Wij constateerden dat drie van de vier auto's van uw cliënt omstreeks 25 jaar oud waren. Wij hebben Domeinen daar vragen over gesteld. Domeinen erkende dat het niet juist was dat de drie auto's niet door een externe deskundige waren beoordeeld. Naar aanleiding daarvan heeft Domeinen besloten om alsnog door een externe deskundige (CED-Automotive) een taxatie te laten opstellen op basis van het door Domeinen opgemaakte taxatierapport en de foto's. Door CED-Automotive werd de handelswaarde vastgesteld  op de data van de verkoop van de auto's door Domeinen. Ik stuur u hierbij de door CED-Automotive opgestelde taxatierapporten.Domeinen liet ons weten dat op grond van deze rapporten de aangeboden waarde van de auto met kenteken XXXXX wordt bijgesteld naar € 3.000. De taxatiewaarde van de auto met kenteken XXXXX wordt bijgesteld naar € 2.750. Op grond van dit gegeven, krijgt uw cliënt een extra bedrag van € 2.202,35 aangeboden. Het totaal aan te bieden bedrag wordt dan € 16.137,50 inclusief rente.
Domeinen deelde verder nog mee dat punt 5. uit haar brief van 14 februari 2017 kan komen te vervallen, omdat daarin ten onrechte vermeld staat dat Domeinen van alle auto's de opbrengstwaarde aanbood. Domeinen verzocht de brief dan ook wat betreft dit punt als niet geschreven te beschouwen.

Conclusie
Hoewel in principe de taxatie van Domeinen voldoet aan het vereiste van transparantie , de taxatie van de vier auto's was immers opgemaakt met een opnameformulier en daarbij gevoegd de gemaakte foto's, zijn wij van oordeel dat Domeinen is tekortgeschoten door niet een externe taxateur in te schakelen. Domeinen erkende dat het niet juist was dat de drie auto's niet door een externe deskundige waren beoordeeld en heeft dat tijdens het onderzoek alsnog laten doen. Naar aanleiding van het resultaat daarvan bood Domeinen u een aanvullend bedrag. Wij zijn van oordeel dat Domeinen op deze wijze alsnog voldoende aan haar tekortkoming jegens uw cliënt is tegemoetgekomen. Wij hebben dan ook besloten het onderzoek te beëindigen.

Overige
U schreef ons dat uw cliënt het er niet mee eens is dat Domeinen hem niet de namen van de kopers van zijn auto's gaf.
Wij kunnen Domeinen in redelijkheid in haar standpunt volgen dat zij geen persoonsgegevens van de kopers van de auto's aan uw cliënt verstrekt. Dit is immers een (gunnings)overeenkomst tussen Domeinen en de koper. Uw cliënt staat daar buiten. Domeinen zou daarmee de privacy van de koper schenden.

Wat betreft  de stelling van uw cliënt dat Domeinen inbeslaggenomen voorwerpen aan bevriende partijen verkoopt, laten wij u het volgende weten. Wij toetsen klachten over taxaties van auto's zoals hiervoor aangegeven. Als de taxatie op de juiste wijze geschiedt, geeft dat een waarborg tegen het door uw cliënt gestelde. De enkele stelling van uw cliënt biedt geen grond om hiernaar een onderzoek te doen.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat indien u vergoeding van de waarde van de auto's wenst met als peiljaar 2009 in plaats van de door Domeinen gebruikte (later in de tijd gelegen) data van de verkopen,  u zich hierover tot het Openbaar Ministerie kunt wenden. Dat is de instantie die beslist over het in beslag nemen en het moment van vervreemding (onder meer verkoop) van de goederen.

Contact met Domeinen
Indien u(w cliënt) wenst gebruik te maken van het aanbod tot de extra vergoeding van € 2.202,35  kunt u(w cliënt) zich binnen drie weken wenden tot XXXXX van Domeinen. Haar gegevens staan in de eerder door ons naar u doorgestuurde brief van Domeinen van 14 februari 2017.

Wat kunt u verder nog doen?
Indien u(w cliënt) het oneens blijft met het aangeboden bedrag, kan dit aan de civiele rechter worden voorgelegd.

Kopie aan Domeinen
Ik heb een kopie van deze brief vandaag ter informatie aan Domeinen gestuurd.

Openbare brief
Wij maken deze brief openbaar door deze op onze website te zetten. Wij hebben de brief daarvoor geanonimiseerd zodat die niet tot u en uw cliënt herleidbaar is. 

Hebt u nog vragen?
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met XXXXX. U kunt hem op dinsdag t/m vrijdag bereiken via telefoonnummer XXXXX.


Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,
 

Reinier van Zutphen

Publicatiedatum
Rapportnummer
Rapportbrief