2016/005 Dienst Terugkeer en vertrek onduidelijk over omstandigheden en voorwaarden waaronder asielzoeker mogelijk wordt uitgezet

Rapport

Verzoekster is een voormalig asielzoekster wier asielverzoek geruime tijd geleden is afgewezen. Verzoekster had om uitstel van vertrek uit Nederland gevraagd vanwege haar slechte gezondheid. De staatssecretaris had dit geweigerd. Volgens het Bureau Medische Advisering (BMA) zou bij het uitblijven van een behandeling een medische noodsituatie op korte termijn kunnen ontstaan. Het BMA stelde dat behandeling in het land van herkomst beschikbaar is. Wel gaf het BMA aan dat verzoekster in het land van herkomst fysiek dient te worden overgedragen aan de behandelaar.

Verzoekster klaagde erover dat de DT&V haar niet tijdig en volledig informeert over de precieze omstandigheden en voorwaarden waaronder haar uitzetting uit Nederland zal worden uitgevoerd.

De Nationale ombudsman was van oordeel dat als het BMA in zijn advies de fysieke overdracht als reisvoorwaarde stelt en de DT&V aangeeft dat kan worden voldaan aan deze voorwaarde, de DT&V uit zichzelf informatie dient te verstrekken waaruit dat blijkt. Door dit na te laten, had de DT&V verzoekster niet tijdig en volledig geïnformeerd.

Het vereiste van goede informatieverstrekking. Niet behoorlijk.

De Nationale ombudsman gaf de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in overweging om – in de situatie dat de DT&V stelt dat aan een door het BMA gestelde reisvoorwaarde kan worden voldaan – de DT&V direct en uit zichzelf stukken aan de betrokken vreemdeling te laten verstrekken waaruit blijkt dat aan de reisvoorwaarde kan worden voldaan.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Klacht:

niet tijdig en volledig geïnformeerd over de precieze omstandigheden en voorwaarden waaronder verzoeksters uitzetting uit Nederland zal worden uitgevoerd

Oordeel:

Gegrond