2018/035 Gemeente Haarlemmermeer communiceert onvoldoende over plaatsing laadpaal voor hybride auto

Rapport

De heer Wit* besluit in 2016 een hybride auto te gaan rijden. Hij heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein en is dus afhankelijk van een laadpaal in de openbare ruimte. Hij dient in oktober 2016 een verzoek in voor een laadpaal in zijn directe woonomgeving. De gemeente Haarlemmermeer is dan net overgestapt van een vraaggestuurde naar een gebiedsgerichte aanpak voor het plaatsen van openbare laadpalen. De heer Wit wendt zich eind 2017 tot de Nationale ombudsman omdat er nog geen laadpaal in zijn directe woonomgeving is geplaatst en er ook geen zicht is op wanneer een laadpaal zal worden geplaatst. De Nationale ombudsman start begin 2018 een onderzoek.

De heer Wit klaagt erover dat de communicatie van de gemeente met betrekking tot het plaatsen van een laadpaal jegens hem onvoldoende is geweest. De Nationale ombudsman toetst deze klacht aan het vereiste van goede informatieverstrekking. Het vereiste van goede informatieverstrekking houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Op basis van haar onderzoek constateert de Nationale ombudsman dat de gemeente haar informatieverstrekking had kunnen verbeteren door vanaf het begin op haar website meer duidelijkheid te verstrekken over het proces en de planningen, de wijze waarop zij over laadpalen met burgers communiceert en wat, maar vooral wat ook niet, van de gemeente in dit verband verwacht kan worden. Daarnaast had zij meer proactief en persoonlijk de heer Wit kunnen informeren als planningen niet gerealiseerd konden worden. De ombudsman acht de onderzochte gedraging daarom niet behoorlijk wegens strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking.

Verder klaagt de heer Wit erover dat de gemeente de planning een aantal malen vooruit heeft geschoven en dat na ruim anderhalf jaar nog steeds geen zicht is op een laadpaal. Hij ervaart geen medewerking om op korte termijn tot een bevredigende oplossing te komen. De Nationale ombudsman toetst deze klacht aan het behoorlijkheidsvereiste van voortvarendheid. Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat de overheid zo snel en slagvaardig als mogelijk handelt. Vanuit het perspectief van de burger, in deze concrete situatie een inwoner van de gemeente die graag elektrisch wil rijden en zijn auto in de buurt van zijn woning wil kunnen opladen, is ruim anderhalf jaar moeten wachten een lange periode. Zeker tegen de achtergrond dat de heer Wit op grond van eerdere berichten er van uitging dat hij al eerder van een laadpaal gebruik kon maken. Als direct al duidelijk was geweest voor de heer Wit dat hij tenminste anderhalf jaar moest wachten voordat een laadpaal zou worden geplaatst, had dit wel verschil gemaakt. De Nationale ombudsman acht de onderzochte gedraging niet behoorlijk en in strijd met het vereiste van voortvarendheid.

De Nationale ombudsman acht de klachten over de onderzochte gedragingen van de gemeente Haarlemmermeer gegrond. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennisgenomen dat de gemeente heeft aangegeven voornemens te zijn een scherpe blik te werpen op de informatie die beschikbaar is voor een ieder op de website van de gemeente Haarlemmermeer en een evaluatie van het huidige beleid uit te voeren. De heer Wit zal hier geen profijt meer van hebben, maar voor andere burgers kan dit wel verschil maken.

De Nationale ombudsman beveelt het de gemeente Haarlemmermeer aan om op haar website, maar ook in contacten die burgers hebben met de gemeente, duidelijk(er) aan te geven wat en binnen welke termijn een burger wel en niet kan verwachten als het gaat om het plaatsen van een laadpaal. Burgers hebben recht op duidelijkheid, goede informatieverstrekking en een voortvarende opstelling van de gemeente.

* Gefingeerde naam

Instantie: Gemeente Haarlemmermeer

Klacht:

onvoldoende communicatie van de gemeente met betrekking tot het plaatsen van een laadpaal voor een hybride auto

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Gemeente Haarlemmermeer

Klacht:

planning een aantal malen verschoven waardoor er na ruim anderhalf jaar nog steeds geen zicht is op een laadpaal

Oordeel:

Gegrond