2015/185 DUO had kunnen voorkomen dat studente alsnog kosten voor onterechte beslaglegging moet betalen

Rapport

Een studente betaalde niet op tijd het lesgeld van haar opleiding aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en ze ontving van DUO een boete wegens het te laat stopzetten van haar studentenreisproduct. Dit heeft ertoe geleid dat een deurwaarder beslag legde op haar bankrekening.

Het beslag werd opgeheven omdat DUO inmiddels zijn beleid had gewijzigd in die zin dat er geen beslag meer mocht worden gelegd indien de studiefinanciering de enige inkomstenbron was.

Naar aanleiding van de klacht van studente over verwarrende berichtgeving en beslagverbod, kreeg de studente van DUO alsnog gelegenheid om de schulden binnen vier weken te voldoen.De studente heeft de openstaande studieschuld in termijnen betaald, het eerste deel twee maanden nadat de termijn van vier weken was verstreken en het tweede deel nog een maand later.

Een half jaar later ontving de studente een rekening van de deurwaarder.

De studente klaagt erover dat DUO niet heeft voorkómen dat zij nog ruim € 160 aan deurwaarderskosten moet betalen voor een ten onrechte gelegd bankbeslag.

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid de burger respecteert, hem fatsoenlijk behandelt en hulpvaardig is. Dit houdt in dat medewerkers van DUO attent zijn in de contacten met de burgers en hen zo goed mogelijk helpen. DUO doet dit op respectvolle wijze en houdt daarbij rekening met de persoon van de burger.

Terugkijkend constateert de Nationale ombudsman dat DUO bij de behandeling van de eerdere klacht in het voorjaar van 2014 tot het inzicht was gekomen dat de deurwaarder ten onrechte beslag had gelegd. Bij die conclusie past niet dat verzoekster toch de kosten van de beslaglegging zou moeten dragen. Het argument dat DUO daarvoor naderhand heeft gegeven, namelijk dat verzoekster de door haar verschuldigde hoofdsom pas na verstrijken van de gestelde termijn heeft betaald, is ondeugdelijk. Die vertraging betekende immers niet dat het eerdere beslag en daarmee gemoeide kosten alsnog "terecht" waren. Evenmin heeft de vertraging in de betaling tot nieuwe deurwaarderskosten geleid.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman was het fatsoenlijk geweest indien DUO bij de afhandeling van de klacht door DUO in april 2014 aan verzoekster en aan de deurwaarder had laten weten dat de kosten van het beslag niet voor rekening van verzoekster zouden komen.

Nu DUO niet heeft voorkómen dat de deurwaarder kosten bij verzoekster in rekening bracht en hier in eerste instantie zelfs achter stond, heeft DUO gehandeld in strijd met het vereiste van fatsoenlijke bejegening.

Instantie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Klacht:

niet voorkomen dat verzoekster nog ruim € 160 aan deurwaarderskosten moet betalen voor een ten onrechte gelegd bankbeslag

Oordeel:

Gegrond