2015/132 RVO moet contact opnemen met TNO over juiste gegevens elektrisch rijden

Rapport

De heer M. klaagt erover, dat de informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) over de voordelen van elektrisch rijden niet juist is. Volgens hem is de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstofdioxide door elektrisch vervoer veel meer dan op de website van RVO staat en geeft dat een verkeerd beeld van de voordelen van elektrisch rijden.

RVO stelde dat gebruik was gemaakt van onderzoeksgegevens van TNO. Het ging echter om een factsheet, dat een beeld gaf van de visie van deskundigen van TNO op basis van twee TNO- rapporten over onder meer het gebruik van lease-auto's voor zakelijk verkeer. De heer M. wees erop dat leaserijders geen doorsnee-automobilisten zijn, en dat hem was opgevallen dat het energieverbruik van de plug-in auto's hoger was dan het normverbruik volgens de fabrikant. Het tweede rapport betrof een praktijkproef met elektrisch rijden binnen TNO die was uitgevoerd door deskundige chauffeurs, die niet zijn te vergelijken met de gemiddelde gebruiker. Ook wees de heer M. erop dat in het factsheet de benzineauto als meest voorkomende auto als uitgangspunt was gekozen. In het zakelijk verkeer is echter de dieselauto het meest gebruikt, en is vrijwel geen verschil met de CO2-uitstoot van een elektrische auto.

De RVO achtte de klacht van de heer M. gegrond omdat de website te stellig en niet langer juist was.

De heer M. wendde zich de Nationale ombudsman omdat de website van RVO weliswaar was aangepast, maar de informatie nog altijd niet gedegen, wetenschappelijk onderbouwd is.

De Nationale ombudsman overwoog dat informatie van de overheid moet kloppen en volledig moet zijn. Het moet duidelijk zijn op welke feiten de verstrekte informatie berust.

De RVO vermeldt op de actuele website dat de reductie van CO2 bij elektrisch rijden 50% is, maar verwees ter onderbouwing naar een rapport van TNO waarin staat dat de CO2 uitstoot van een elektrische auto gemiddeld 35% lager is dan van een benzineauto. Volgens de cijfers van het CBS heeft 95% van de bedrijfsvoertuigen een dieselmotor, en is het aannemelijk dat deze categorie een substantieel deel van het dagelijks verkeer op de weg uitmaakt.

Een overheidsinstantie hoeft op zijn website geen uitputtende informatie te verstrekken. Een korte, zakelijke weergave volstaat, als maar duidelijk is waar de informatie op is gebaseerd. Daarvoor is voldoende dat wordt verwezen naar een voor het publiek toegankelijke vindplaats. Als er twijfel ontstaat over de juistheid van de informatie van die bron is het aan de beheerder van de website om contact met de bron op te nemen om zekerheid te krijgen. RVO heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de informatie op de eigen website, ook als die is ontleend aan andere bronnen. De RVO had in dit geval dus contact moeten opnemen met TNO, maar dat is niet gebeurd.

Om die reden is de minister van Economisch Zaken aanbevolen om de RVO in overleg met TNO te laten komen tot een juiste weergave van de informatie over elektrisch rijden op de website.

Oordeel: gegrond.

Getoetst aan: vereiste van goede informatieverstrekking

Instantie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Klacht:

informatie op de website van RVO over de CO2-besparing bij elektrisch rijden is niet juist, hoewel de RVO verzoekers klacht op dit punt gegrond achtte.

Oordeel:

Gegrond