2014/088 Communicatiestoornis met Domeinen mag burger niet op kosten jagen

Rapport

Verzoeker, een Nederlander die woonachtig is in Duitsland, neemt voorafgaande aan zijn bieding op een auto telefonisch contact op met Domeinen Roerende Zaken. De medewerkster van Domeinen deelt verzoeker mee dat hij een hem eventueel gegunde auto na betaling van de gunningprijs en de bijkomende kosten direct kan meenemen. Verzoeker biedt op een auto met een Slowaaks kenteken en die auto wordt hem gegund. Bij het ophalen van de auto laat Domeinen verzoeker weten dat hij eerst de auto moet laten registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (hierna: RDW) alvorens hij de auto mag meenemen.

Verzoeker is het hier niet mee eens. Hij dient hierover een klacht in bij Domeinen.

Hij wijst op de telefonische toezegging dat hij de auto na betaling van de kosten direct mee mocht nemen. Verder wijst hij erop dat hij de auto direct per autotrailer mee naar Duitsland wil nemen. De auto hoeft dus naar zijn mening niet te worden ingeschreven bij de RDW.

Domeinen laat weten dat er sprake is van een communicatiestoornis aan beide zijden. Dit leidt er toe dat Domeinen voorstelt de koopovereenkomst te ontbinden zonder oplegging van een boete. Echter Domeinen is van oordeel dat verzoeker wel de door Domeinen gemaakte kosten moet vergoeden voor ruim € 500.

Verzoeker is het met het voorstel van Domeinen niet eens en wendt zich tot de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman acht verzoekers klacht gegrond en oordeelt dat Domeinen handelt in strijd met het redelijkheidsvereiste.

Verzoeker mocht er volgens de Nationale ombudsman van uitgaan dat hij na betaling van de gunningprijs en de bijkomende kosten de auto mee mocht nemen. Niet gebleken is dat Domeinen verzoeker voorafgaande aan de betaling van de gunningprijs op enigerlei wijze geïnformeerd heeft over de voorwaarde dat verzoeker de auto alleen kon meekrijgen als hij eerst naar de RDW zou gaan. De Nationale ombudsman oordeelt dat Domeinen verzoeker geen bedrag mocht doorberekenen voor de door Domeinen gemaakte kosten van ruim € 500. Met instemming nam de Nationale ombudsman er kennis van dat Domeinen tijdens het onderzoek van de ombudsman alsnog besloot het doorberekende bedrag naar verzoeker terug te storten. De reden hiervoor is dat Domeinen uit nader onderzoek was gebleken dat verzoeker ten onrechte niet op de mogelijkheid was gewezen om bij Domeinen een verklaring van rechtmatige verkrijging op te vragen. Met deze verklaring had hij zelf voor registratie van de auto in het buitenland kunnen zorgen.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

bij ontbinding van de koopovereenkomst kosten in rekening gebracht voor de door Domeinen gemaakte kosten voor de ontbinding

Oordeel:

Gegrond