2012/164: Man klaagt over niet op de hoogte stellen huurcommissie consequenties voor huurtoeslag

Rapport

Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie hem niet op de hoogte heeft gesteld van het feit dat een (positieve) uitspraak van de Huurcommissie consequenties kan hebben voor de hoogte van zijn huurtoeslag.

Verzoeker is bij de Huurcommissie een procedure gestart tot huurverlaging vanwege onderhoudsgebreken aan zijn woning. Naar aanleiding van deze procedure heeft de Huurcommissie geoordeeld dat hij tijdelijk minder huur hoeft te betalen. Als gevolg van deze huurverlaging moet verzoeker de Belastingdienst ongeveer een bedrag van € 2000 aan huurtoeslag terugbetalen. Verzoeker had zijn nieuwe (tijdelijke) huur namelijk niet aan de Belastingdienst doorgegeven.

De Huurcommissie liet weten dat zij huurders bij procedures die tot huurverlaging leiden niet actief informeerde over de eventuele gevolgen voor de huurtoeslag. De Huurcommissie verstrekte wel informatie over een eventuele terugvordering bij huurverhoging (in het geval de huurprijs hoger wordt dan de maximale huurtoeslaggrens).

De Nationale ombudsman oordeelt dat niet valt in te zien dat de Huurcommissie wel over de gevolgen voor huurverhoging informatie verstrekte maar niet over de gevolgen van een huurverlaging. De Nationale ombudsman acht het ontbreken van die informatie niet behoorlijk.

De Nationale ombudsman vindt echter niet dat de Huurcommissie de terugvordering moet vergoeden aan verzoeker. Verzoeker is niet financieel benadeeld door het feit dat hij minder huurtoeslag heeft ontvangen, nu hij ook minder huur heeft ontvangen.

Ook vindt de Nationale ombudsman niet dat de Huurcommissie huurders met huurtoeslag erop moet wijzen dat een procedure bij de Huurcommissie geen nut heeft. De procedure die verzoeker startte heeft immers als doel de verhuurder te bewegen de onderhoudsgebreken te verhelpen.

De Nationale ombudsman verklaart de klacht gegrond wegens schending van het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking.

De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het feit dat de Huurcommissie (tijdens het onderzoek) informatie op haar website heeft opgenomen over de eventuele gevolgen van huurverlaging voor de huurtoeslag. Ook heeft de Nationale ombudsman kennis genomen van het feit dat de Huurcommissie toegezegd heeft om waar nodig ook in verzoekformulieren en brochures daaraan aandacht te besteden.

De Nationale ombudsman geeft de Huurcommissie in overweging om uit coulance de invorderingskosten van de terugvordering aan verzoeker te vergoeden. Het was voor verzoeker namelijk moeilijk te overzien wat de gevolgen waren van de beslissing van de Huurcommissie.

Instantie: Huurcommissie

Klacht:

verzoeker niet op de hoogte gesteld van het feit dat een (positieve) uitspraak van de Huurcommissie consequenties kan hebben voor de hoogte van zijn huurtoeslag

Oordeel:

Gegrond