2012/125: Ondernemers klagen dat gemeente bedrijfsplan openbaar maakt

Rapport

Voor de aanvraag van een bouwvergunning voor een schuur moesten verzoekers een bedrijfsplan opstellen. Mensen die bezwaar maakten tegen de vergunning, bleken over het bedrijfsplan te beschikken. Verzoekers vonden dat de gemeente te verwijten was en dat de gemeente onvoldoende zorgvuldig met de informatie was omgegaan.

Verzoekers klaagden erover dat hun bedrijfsplan via de gemeente openbaar is gemaakt en daardoor privacygevoelige informatie bekend is geworden bij de indieners van een bezwaarschrift tegen een aan verzoekers verleende bouwvergunning.

De gemeente heeft bij de klachtafhandeling vastgesteld dat het zeer aannemelijk was dat het bedrijfsplan op het gemeentehuis ter inzage is gegeven of als kopie is verstrekt. De bezwaarmakers hebben onder andere aangegeven dat zij de informatie van een ambtenaar van de gemeente hebben gekregen en in een bezwaarschrift werd ook beschreven dat de betrokkene op het gemeentehuis informatie, waaronder het bedrijfsplan, heeft ingezien. . De enige aannemelijke conclusie kan derhalve zijn dat het bedrijfsplan via de gemeente in handen van bezwaarmakers terecht is gekomen.

Dat niet is duidelijk geworden door wie van de gemeente en wanneer het bedrijfsplan openbaar is gemaakt. doet niets af aan het feit dat de gemeente verantwoordelijk is voor het zorgvuldig beheer van de aan haar toevertrouwde stukken. Dit vloeit voort uit het vereiste van een goede organisatie. Dit geldt des temeer voor vertrouwelijke documenten van burgers.

De klacht is gegrond wegens strijd met het vereiste van een goede organisatie.

Instantie: Gemeente Halderberge

Klacht:

gemeente maakte bedrijfsplan van verzoekers openbaar  waardoor privacygevoelige informatie bekend is geworden bij indieners van een bezwaarschrift tegen een aan verzoekers verleende bouwvergunning.

Oordeel:

Gegrond