2012/070: Ondernemer klaagt dat RvA onvoldoende onderzoek heeft gedaan na melding onjuist handelen geaccrediteerde instelling

Rapport

Het bedrijf van verzoeker houdt zich onder meer bezig met het verwijderen van asbest uit onroerende zaken. Het bedrijf is daartoe gecertificeerd. Voordat het bedrijf begint met het verwijderen van asbest stelt het een werkplan op. Nadat uit een onroerende zaak asbest is verwijderd, dient conform NEN 2990 door een ander onafhankelijk bedrijf gecontroleerd te worden of daadwerkelijk alle asbest is verwijderd. Dit wordt vastgelegd in een "rapportage eindbeoordeling". De Raad voor Accreditatie (RvA) accrediteert onder meer de controlerende bedrijven en houdt toezicht op hen. Verzoekers' bedrijf heeft asbest uit een pand verwijderd. Verzoeker kon zich niet vinden in de rapportage eindbeoordeling, die daarna door een ander bedrijf is gemaakt. Verzoeker heeft daarvan een melding gedaan bij de RvA. De RvA heeft de melding ongegrond verklaard maar heeft wel fouten in de rapportage eindbeoordeling ontdekt.

Verzoeker klaagt erover dat:

De Raad voor Accreditatie (RvA) onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de melding van verzoeker over bedrijf X, door onvoldoende met verzoeker te communiceren en onvoldoende informatie bij hem in te winnen. Daarnaast is het onderzoek onvoldoende transparant geweest, doordat verzoeker bijvoorbeeld niet alle relevante informatie heeft ontvangen en tevens ontbreekt een goede motivering van de afhandeling, omdat bijvoorbeeld niet of onvoldoende is ingegaan op het door verzoeker overgelegde TNO-rapport. Dit heeft bij verzoeker het gevoel opgeroepen dat de RvA zijn eigen klanten beschermt en derhalve geen objectief onderzoek heeft uitgevoerd.

De Nationale ombudsman hecht veel waarde aan persoonlijk contact tussen burgers en de overheid. Daarom had het, hoewel het wettelijk niet verplicht is, aanbeveling verdiend indien de RvA (telefonisch) contact zou hebben opgenomen met verzoeker. Zodoende had hem gevraagd kunnen worden of hij nog meer relevante informatie had voor zijn melding/klacht, had hem de procedure uitgelegd kunnen worden, had uitgelegd kunnen worden hoe de klachtafhandeling gemotiveerd zal worden en had verzoeker een concreet aanspreekpunt gehad gedurende de procedure. Hierdoor zou een melder het gevoel hebben gekregen dat hij serieus wordt genomen en dit komt ten goede aan het vertrouwen in de overheid. Het is daarnaast niet behoorlijk geweest dat verzoeker middels WOB-verzoeken om informatie over zijn melding moest verzoeken. De WOB is gericht op algemene openbaarmaking van stukken op verzoek. Het is in strijd met de bedoeling van de WOB om van een belanghebbende in een procedure te verlangen dat hij een WOB-verzoek indient om stukken te verkrijgen die voor die procedure van belang zijn. Dit leidt immers tot onnodige juridisering en stapeling van procedures. De Nationale ombudsman heeft echter geen aanwijzingen gevonden dat de RvA zijn klanten beschermt. Zo heeft de RvA bedrijf X wel gewezen op het feit dat helemaal geen (positieve) rapportage eindbeoordeling had mogen worden opgemaakt. Al kan de Nationale ombudsman zich wel voorstellen dat, gelet op de hele gang van zaken -zo heeft de RvA weinig tot geen informatie aan verzoeker verstrekt- verzoeker dit wel zo voelt.

Het vereiste van transparantie

De Nationale ombudsman beveelt de RvA aan om:

1) Zowel bij klachten/meldingen als bij klachten over de RvA zelf persoonlijk contact met de klager te zoeken;

2) In geval een burger meent dat een door de RvA geaccrediteerde instelling onjuist heeft gehandeld, te spreken van een "melding" en niet van een "klacht".

Instantie: Raad voor Accreditatie te Utrecht

Klacht:

onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de melding van verzoeker over bedrijf X, door onvoldoende met verzoeker te communiceren en onvoldoende informatie bij hem in te winnen

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Raad voor Accreditatie te Utrecht

Klacht:

onderzoek onvoldoende transparant, doordat verzoeker bijvoorbeeld niet alle relevante informatie heeft ontvangen en tevens ontbreekt een goede motivering van de afhandeling, omdat bijvoorbeeld niet of onvoldoende is ingegaan op het door verzoeker overgelegde TNO-rapport

Oordeel:

Gegrond