Leden adviesorgaan klagen dat CB&W heeft gehandeld in strijd met reglement

Rapport

Verzoeker klaagt er, samen met de overige voormalig leden van het 'Adviesorgaan Individuele Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen', over dat het college van burgemeester en wethouders gedurende de afgelopen jaren meermalen niet heeft gehandeld overeenkomstig het voor dit orgaan vastgestelde reglement.

Op grond van dit reglement, verstrekt het adviesorgaan gevraagd en ongevraagd adviezen over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van individuele voorzieningen als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-beleid.

Op enig moment schreef het adviesorgaan het college dat haar rol en de samenwerking met de gemeente in de praktijk anders loopt dan verwacht. Ondanks daarop volgende gesprekken met onder andere de wethouder, zag het adviesorgaan onvoldoende basis voor verdere samenwerking en besloten de leden hun ontslag in te dienen.

De Nationale ombudsman overwoog - onder verwijzing naar 'burgerparticipatie' als methode om burgers te betrekken bij gemeentelijk beleid – dat, van overheidsinstanties een houding mag worden verwacht waarbij ingestelde adviesorganen de gelegenheid wordt geboden zijn standpunten naar voren te brengen en te verdedigen.

De Nationale ombudsman stelt zich op het standpunt dat voor behoorlijke participatie het van belang is dat bij de voorbereiding goed wordt nagedacht over de vorm van participatie die wordt gekozen. Ook moet de overheidsinstantie echt geïnteresseerd zijn in en waarde hechten aan de bijdrage van de burger en is een goede informatievoorziening tijdens het hele participatieproces cruciaal voor het welslagen.

Naar aanleiding van het ingestelde onderzoek erkende het college dat ten onrechte is nagelaten een duidelijke visie op te stellen over de samenwerking met het adviesorgaan en gezamenlijk doelen te bepalen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat het adviesorgaan niet op de juiste wijze in de gelegenheid is gesteld zijn standpunten naar voren te kunnen brengen en verdedigen. De Nationale ombudsman was dan ook van oordeel dat de klacht gegrond was en gaf het college in overweging de leden van de voormalige adviesraad nader te informeren over de (on-)mogelijkheden om zich te kandideren voor de op te richten WMO-brede adviesraad.

beginsel van fair play.

Instantie: Gemeente Geldermalsen

Klacht:

gedurende afgelopen jaren meermalen niet gehandeld overeenkomstig het voor het AIV (Adviesorgaan Individuele Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen) vastgesteld reglement

Oordeel:

Gegrond