Borg de zorg

Onderzoek

Op 14 mei 2018 heeft de Nationale ombudsman het rapport 'Zorgen voor burgers' uitgebracht, met daarin de uitkomsten van het onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren bij de toegang tot zorg. Naast problemen als het gebrek aan informatie, onvoldoende inspraak en ondersteuning en twijfel aan voldoende deskundigheid van professionals, kwamen in dit onderzoek ook knelpunten naar voren ten aanzien van de continuïteit van de zorg. Eén daarvan was de zogenoemde zorgval. Deze zorgval blijkt voor te komen bij (oudere) mensen met dementie, die op een wachtlijst staan voor opname in een verpleeghuis.

Vervolgens liet Alzheimer Nederland ons weten ook veel andere knelpunten uit het rapport 'Zorgen voor burgers' bij hun doelgroep te herkennen. Alzheimer Nederland maakt zich hier al geruime tijd zorgen over. Deze bevindingen en signalen gaven de Nationale ombudsman aanleiding om nader onderzoek in te stellen naar knelpunten bij de toegang tot zorg, specifiek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doel van dit onderzoek is om aandacht te vragen voor deze groep, inzicht te geven in hun problemen bij de toegang tot zorg.

In dit onderzoek (borg de zorg) stonden de volgende vragen centraal:
Wat zijn de specifieke knelpunten waar mensen met dementie en hun mantelzorgers tegen aanlopen bij de toegang tot zorg en ondersteuning en wat mogen zij in dat opzicht van de overheid verwachten?