Samenwerken met de Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Bent u leverancier van de Nationale ombudsman, of wilt u met ons samenwerken? Bekijk dan onze aanpak bij het verlenen van opdrachten en aangaan van contracten. Deze aanpak geldt ook voor de Kinderombudsman en voor de Veteranenombudsman.

  Inkoopbeleid

  De Nationale ombudsman wil zoveel mogelijk duurzaam inkopen, mensen aan het werk helpen en het midden- en kleinbedrijf betrekken bij onze organisatie. In ons inkoopbeleid leest u meer over onze uitgangspunten bij het inkoopproces en de strategie, en de voorwaarden voor het gunnen van opdrachten. De Nationale ombudsman houdt zich aan de aanbestedingswet 2012. Europese aanbestedingen worden via TenderNed bekend gemaakt.

  Momenteel is het inkoopbeleid in bewerking. In de tussentijd kunt u het huidige inkoopbeleid raadplegen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze mailen naar inkoop@nationaleombudsman.nl.

  Lees meer over het inkoopbeleid Nationale ombudsman

  Algemene voorwaarden

  Bij alle contractuele relaties gebruikt de Nationale ombudsman de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid:

  Volmacht en mandaat

  In het 'volmacht en mandaat' is vastgelegd wie binnen de Nationale ombudsman besluiten mag nemen en overeenkomsten mag sluiten.

  Lees meer over volmacht en mandaten

  Bescherming van persoonsgegevens

  De Nationale ombudsman verstrekt alleen privacygevoelige informatie, als dit voor de uitvoering van de opdracht of het rechtmatig verloop van de procedure strikt noodzakelijk is.
  Daar waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd. Als het verstrekken van privacygevoelige informatie nodig is, worden afspraken gemaakt om deze gegevens optimaal te beschermen. Als er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens, dan wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, voordat  de informatie wordt verstrekt.

  Informatiebeveiliging

  De Nationale ombudsman streeft ernaar om te voldoen aan de ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid’ (BIO). De BIO is een voor en door de overheid opgestelde norm die gebaseerd is op de ‘NEN-ISO/ IEC 27001:2017, bijlage A’ en de ‘NEN-ISO/IEC 27002:2017’. Ook leveranciers die zaken doen met de Nationale ombudsman moeten aan bepaalde eisen voldoen.

  Lees meer over baseline Informatiebeveiliging Overheid

  Integriteit

  Deelnemers aan een aanbestedingsprocedure moeten altijd integer handelen. Dit geldt voor de medewerkers van de Nationale ombudsman en voor leveranciers. Voor medewerkers is dit vastgelegd in onze integriteitscode. Als leveranciers een te grote kennisvoorsprong hebben op andere leveranciers, mogen zij niet meedingen naar een opdracht. Ex-medewerkers van de Nationale ombudsman mogen pas na twee jaar na het einde van hun dienstverband een opdracht als externe partij bij ons aannemen.

  Lees meer over gedragscode Integriteit

  Klacht over het inkooptraject

  Hebt u als leverancier een klacht over een inkooptraject met de Nationale ombudsman? Probeer het dan eerst op te lossen met de contactpersoon van de Nationale ombudsman. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht wordt zo snel mogelijk behandeld.

  Dien een klacht in over een aanbesteding

  Gegevens en factuuradres 

  • Adres voor facturen: Factuur@nationaleombudsman.nl. De Nationale ombudsman betaalt altijd binnen maximaal 30 dagen.
  • Btw-nummer: NL815051748B01
  • IBAN: NL58INGB0705003124
  • De Nationale ombudsman heeft geen nummer van de Kamer van koophandel.