2016/110 Onderzoek naar (problemen rond) inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Onderzoek

Iedere burger moet zich kunnen inschrijven in de BRP. Als dat niet lukt omdat hij niet in het systeem van de BRP past, moet er een maatwerkoplossing worden geboden. Daarvoor is een integrale benadering van de persoonlijke situatie van de burger noodzakelijk. De ombudsman doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) daarom de aanbeveling om deze visie op maatwerk bij BRP-inschrijvingen uit te dragen naar gemeenten. Ook heeft de ombudsman voor gemeenten een handreiking gemaakt. Door tijdige herkenning van het risico op uitsluiting kunnen grotere problemen worden voorkomen.

Een burger die zonder BRP-inschrijving wordt weggestuurd, weet niet wat te doen en tot wie hij zich (nog) kan wenden. En intussen wordt zijn problematiek steeds groter. Sommige gemeenten gaan op zoek naar individuele oplossingen, andere gemeenten stellen zich terughoudend op vanwege het risico op fraude. De zorgen over fraude moeten er echter niet toe leiden dat er voor burgers drempels ontstaan om zich in te schrijven en dat kwetsbare burgers buiten beeld raken.