2019/042 Gemeente Harlingen informeert vergunninghouders niet over beleidswijziging verlengen parkeervergunning

Instantie
Onderwerp
Vergunningen
Rapportnummer
2019/042
Rapport

Verzoekster heeft een aantal parkeervergunningen op haar adres. Tot 2017 ontvangt zij van de gemeente Harlingen voor het einde van het jaar een herinneringsbrief per post. Met deze brief herinnert de gemeente parkeervergunninghouders – bij wijze van service – aan het tijdig aanvragen van een nieuwe vergunning. In 2017 wijzigt de gemeente haar beleid in die zin dat de herinneringsbrief niet meer per post wordt gestuurd maar, waar een e-mailadres van de vergunninghouder bekend is, per e-mail.

Verzoekster ontvangt in 2017 geen herinneringsbrief per post en vergeet haar parkeervergunning tijdig te verlengen. Verzoekster verwijt de gemeente dat zij haar niet goed heeft geïnformeerd over het tijdig verlengen van de parkeervergunningen en dient hierover een klacht in. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Omdat verzoekster niet tevreden is met de gemeentelijke reactie, richt zij zich tot de Nationale ombudsman. Verzoekster vindt dat als een organisatie besluit om over te stappen van papier naar online, dit gecommuniceerd moet worden aan burgers.

De Nationale ombudsman stelt voorop dat de vergunninghouder zelf verantwoordelijk is voor het tijdig verlengen van de parkeervergunningen. Wel had het volgens de Nationale ombudsman op de weg van de gemeente gelegen om de parkeervergunninghouders waarvoor de wijze van informeren zou veranderen, persoonlijk te informeren. Zo was het voor hen ook mogelijk geweest om beter invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Vaststaat dat de gemeente de vergunninghouders niet over de beleidswijziging heeft geïnformeerd. Daarmee heeft de gemeente Harlingen naar het oordeel van de Nationale ombudsman in deze kwestie niet gehandeld in overeenstemming met het vereiste van goede informatieverstrekking.

Instantie: gemeente Harlingen

Klacht:

wijze waarop verzoekster is geïnformeerd over haar drie parkeervergunningen.

Oordeel:
Gegrond