2017/016 Burgemeester gemeente Aa en Hunze laat conflict onnodig escaleren door onvoldoende te luisteren

Rapportnummer
2017/016
Rapport

Op enig moment verschijnt er een wijkagent aan de deur van verzoeker – die net gescheiden was – om enkele roerende goederen op te halen. Deze heeft het scheidingsdossier in handen, inclusief een boedellijst. Verzoeker spreekt met de wijkagent af dat hij de volgende dag terug kan komen. In plaats van de wijkagent, verschijnen er echter drie andere personen die verzoeker niet kent. Verzoeker weigert de gevraagde spullen mee te geven en de drie bezoekers verlaten onverrichter zaken zijn terrein.

Later verneemt verzoeker van een leidinggevende bij de politie dat zijn ex partner de burgemeester heeft ingeschakeld. Verzoeker gaat in gesprek met de burgemeester maar het lukt hem niet om antwoord te krijgen op de vele vragen die bij hem leven. Tijdens de interne klachtenprocedure vindt verzoeker evenmin een luisterend oor en neemt de burgemeester het standpunt in dat hij heeft gehandeld op grond van zijn openbare ordebevoegdheid.

Verzoeker klaagt erover dat de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze aan een ambtenaar van de gemeente en de wijkagent heeft verzocht om de situatie – verzoeker en zijn ex partner waren recent gescheiden – te bekijken en uit te zoeken wat er gedaan zou kunnen worden om te voorkomen dat de situatie uit de hand zou lopen.

Tijdens telefoongesprekken met verzoeker kwam naar voren dat het feit dat de burgemeester zich met deze kwestie heeft ingelaten voor hem nog tot daaraan toe is. Echt boos en geïrriteerd werd hij toen ondanks zijn vragen onduidelijk bleef waarom de burgemeester heeft besloten tot handelen over te gaan. Het summum werd voor verzoeker bereikt tijdens de hoorzitting van de klachtencommissie, toen bleek dat de burgemeester zich alsnog op een formele bevoegdheid beriep.

De Nationale ombudsman concludeert dat de burgemeester de eerst geboden gelegenheid om in gesprek te gaan met verzoeker niet (voldoende) heeft aangegrepen om het conflict te de-escaleren.

Vervolgens heeft de burgemeester de klachtbehandeling door de commissie evenmin (voldoende) aangegrepen om het conflict alsnog te de-escaleren. Tot slot is ook de door de Nationale ombudsman geboden mogelijkheid om alsnog het gesprek met verzoeker aan te gaan, niet aangegrepen om het conflict een positieve wending te geven. Naar het oordeel van de ombudsman is het conflict daardoor nodeloos verhard.

Ook uit de Nationale ombudsman zijn twijfel of de casus voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt van de burgemeester dat sprake was van een (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde.

De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond wegens strijd met het vereiste van de-escalatie.

De Nationale ombudsman beveelt de burgemeester aan om opnieuw het gesprek aan te gaan met verzoeker om het conflict alsnog te de-escaleren. Daarbij beveelt hij de burgemeester aan om alsnog zijn excuses te maken voor de wijze waarop hij met de vragen en klachten van verzoeker is omgegaan.

Instantie: Gemeente Aa en Hunze (burgemeester)

Klacht:

aan een ambtenaar van de gemeente en de wijkagent verzocht om de situatie - verzoeker en zijn ex partner waren recent gescheiden - te bekijken en uit te zoeken wat er gedaan zou kunnen worden om te voorkomen dat de situatie uit de hand zou lopen

Oordeel:
Gegrond