2016/082 AIVD bespioneert onrechtmatig politici op Bonaire tijdens onderhandeling met Nederlands kabinet

Rapport

> This report is also available in English 
> E raport aki ta disponibel na Papiamentu


De NRC publiceerde op 21 november 2013 een artikel dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in de periode 2005 – 2010 politici op Bonaire had bespioneerd die met het Nederlands kabinet onderhandelden over aansluiting bij Nederland. Het betrof volgens het artikel een illegale operatie die verborgen werd gehouden voor het toenmalige Antilliaanse kabinet.

Verzoeker was in die periode politiek leider op Bonaire.

Verzoeker klaagde er over dat de AIVD in de periode tussen 2005 en 2010 politici op Bonaire die met het Nederlands Kabinet onderhandelden over aansluiting bij Nederland – onder wie hijzelf – heeft bespioneerd. Volgens verzoeker gebeurde dit bespioneren onrechtmatig.

De Nationale ombudsman overwoog dat de overheid integer dient te handelen en een bevoegdheid alleen dient te gebruiken voor het doel waarvoor deze is gegeven. Dit betekent dat burgers mogen verwachten dat de overheid haar taken op een gewetensvolle wijze uitvoert. Van de overheid mag worden verwacht dat zij hun positie, hun bevoegdheden, hun tijd en middelen niet misbruiken.

Op grond van de aan de Nationale ombudsman verstrekte en door hem geverifieerde informatie moet worden geoordeeld dat de AIVD in de door verzoeker genoemde periode 2005 – 2010 gedurende een betrekkelijk korte tijd onderzoek heeft verricht naar verzoeker terwijl er geen onderzoek mocht worden verricht. Dit deel van het onderzoek heeft onrechtmatig plaatsgevonden. In zoverre is de onderzochte gedraging niet behoorlijk.

Voor de overige periode heeft de Nationale ombudsman aan de hand van de aan hem verstrekte en door hem geverifieerde informatie vastgesteld dat er in deze periode hetzij geen onderzoek naar verzoeker heeft plaatsgevonden hetzij dat dit onderzoek rechtmatig heeft plaatsgevonden. Te dien aanzien was de onderzochte gedraging behoorlijk.

Instantie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Klacht:

ten aanzien van het in de periode 2005 – 2010 gedurende een betrekkelijk korte tijd instellen van een onderzoek naar verzoeker

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Klacht:

overige periode waarin verzoeker actief was in de politiek, onrechtmatig onderzoek naar hem ingesteld

Oordeel:
Niet gegrond
Publicatienummer
2016/082