2007/064

Publicatienummer
2007/064
Rapport

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het verzoek om kwijtschelding van de aan­slag waterschapsbelasting 2006 verzoekster afgewezen. Bij de berekening van haar betalingscapa­citeit is de door haar ontvangen pleegoudervergoeding als inkomsten meegeteld. Haar administratief beroepschrift is afgewezen.

Verzoekster klaagt erover dat het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier haar verzoek om kwijtschelding van de aanslag waterschapsbelasting 2006 heeft afgewezen, laatstelijk bij beslissing op administratief beroep van 6 april 2006. Verzoekster is het er niet mee eens dat het hoogheemraad­schap de door haar ontvangen pleegoudervergoeding als inkomsten heeft meegeteld bij de bereke­ning van haar betalingscapaciteit.

Verzoekster noemt verschillende wet- en regelgeving waaruit volgt dat een pleegoudervergoeding geen inkomsten zijn. Het hoogheemraadschap wijst erop dat de pleegoudervergoeding in artikel 14 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 niet is uitgezonderd als inkomsten. De wijziging van artikel 14 met ingang van 1 januari 2007, waarbij pleegoudervergoeding wel wordt uitgezonderd als inkomsten, is door de wetgever niet met terugwerkende kracht van toepassing geacht.

De pleegzorgvergoeding heeft steeds de kwaliteit van onkostenvergoeding gehad en was ook qua strekking steeds te vergelijken met een uitkering ingevolge de Algemene bijstandwet. Er moet dan ook van worden uitgegaan dat de minister met ingang van 1 januari 2007 niet een wijziging heeft beoogd door de pleegzorgvergoeding alsnog uit te sluiten als inkomsten. Eerder is er sprake van dat met deze wijziging is beoogd een verduidelijking te geven en dat om die reden de pleegzorgvergoeding nu expliciet als uitzondering in de Uitvoeringsregeling is vastgelegd. De stelling van het hoogheemraad­schap dat de pleegzorgvergoeding in het kader van een verzoek om kwijtschelding van vóór 1 januari 2007 als inkomsten moest worden meegerekend, omdat deze vergoeding toen nog niet expliciet was uitgesloten acht de Nationale ombudsman een onredelijke uitleg van artikel 14, eerste lid onder sub c van de Uitvoeringsregeling.

Redelijkheidsvereiste.

Herbeoordeel het verzoek om kwijtschelding over 2006 en betrek bij de berekening van de betalings­capaciteit niet de vergoedingen uit pleegzorg.

Instantie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Alkmaar

Klacht: Verzoek om kwijtschelding van aanslag waterschapsbelasting afgewezen omdat door verzoekster ontvangen pleegoudervergoeding als inkomsten waren meegeteld bij berekening van verzoeksters betalingscapaciteit. Oordeel:
Gegrond