Burger krijgt steeds meer plek in werk Rijksinspecties

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een man met een witte bouwhelm die door een landmeterapparaat kijkt

  Het is Rijksinspecties de afgelopen jaren doorgaans goed gelukt zich meer te richten op burgers, in plaats van alleen op degenen die onder hun toezicht staan. Zo besteden zij in hun dienstverlening en contacten met burgers doorlopend aandacht aan ervaringen en klanttevredenheid. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen concludeert dit in zijn onderzoek naar de manier waarop Rijksinspecties het burgerperspectief een plek in hun werk geven. Wel kunnen zij de verwachtingen van burgers nog beter managen. Zo kunnen Rijksinspecties meer actief en structureel zichtbaar maken wat er met meldingen van burgers gebeurt en wat die opleveren.

  Van oudsher richten Rijksinspecties zich op degenen die onder hun toezicht staan. Maar inmiddels verwachten burgers meer van hen, nemen zelf contact op en hebben ideeën over het werk van de inspecties. De Nationale ombudsman ziet dat Rijksinspecties hier oog voor hebben: niet alleen in hun dienstverlening, maar ook in hun onderzoeken en plannen hebben zij aandacht voor het burgerperspectief. Daarnaast maken zij steeds meer zichtbaar voor burgers wat ze doen door onderzoeksresultaten te publiceren. Sommige inspecties zijn hierin verder dan andere. De Rijksinspecties delen hun ervaringen onderling nog niet structureel. De ombudsman roept de inspecties daarom op dit te gaan doen, zodat zij kunnen leren van elkaar en het burgerperspectief nog beter in hun werk kunnen borgen.

  Burgerperspectief

  In zijn onderzoek heeft de Nationale ombudsman bekeken hoe Rijksinspecties het burgerperspectief in hun praktijk een plek geven. Dus in welke mate Rijksinspecties oog hebben voor wat burgers van hen -als toezichthouder- vragen en verwachten. En hoe zij burgers duidelijk maken wat zij kunnen en mogen verwachten. De Nationale ombudsman is overtuigd dat Rijksinspecties bij de uitoefening van hun taak -net als alle overheidsinstanties- het perspectief van de burger moeten borgen. Burgers hebben immers vrijwel dagelijks te maken met de Rijksinspecties omdat zij toezicht houden op bijvoorbeeld de kwaliteit en de veiligheid van voedsel, gezondheidszorg, het transport en de werkomstandigheden. De Rijksinspecties vervullen daarmee een belangrijke taak voor burgers.

  Begin 2016 concludeerde de Nationale ombudsman –na een verkenning naar wat burgers verwachten van Rijksinspecties– dat burgers het werk van inspecties belangrijk vinden. Burgers willen graag input leveren voor de toezichthoudende taak van Rijksinspecties. Dit onderzoek is een vervolg op die verkenning.

  Bijlagen

  Samenvatting rapport Burgerperspectief in het werk van de Rijksinspecties (2017/080) (pdf, 85.53 kB)