2013/043: Onderzoek naar inspectie van verpleeghuis door IGZ na melding zoon bewoner

Rapport

De moeder van verzoeker verblijft in een verpleeghuis. Verzoeker maakt zich ernstige zorgen over de kwaliteit van zorg die aan zijn moeder wordt verleend. Hij heeft een melding gedaan bij de IGZ over de slechte zorgkwaliteit en mishandeling. In een gesprek met de IGZ over zijn melding is gesproken over het afleggen van een onaangekondigd inspectiebezoek aan het verpleeghuis. Verzoeker zou hierover van tevoren op de hoogte worden gesteld en zodoende aanwezig kunnen zijn bij dit bezoek.

De Nationale ombudsman onderzoekt de wijze waarop de IGZ het inspectiebezoek van 5 augustus 2011 heeft uitgevoerd en de communicatie daarover met verzoeker; en wat er verder met het onderzoek is gedaan door de IGZ.

Naar aanleiding van de melding van verzoeker bij de IGZ over de slechte zorgkwaliteit in het verpleeghuis van zijn moeder, besloot de IGZ tot een onaangekondigd bezoek. Verzoeker zou door de IGZ geïnformeerd worden over de geplande datum en het tijdstip van dit bezoek. De IGZ heeft hem (pas) op de ochtend van het inspectiebezoek geprobeerd te bellen. Het is toen niet gelukt om verzoeker te bereiken, waardoor hij niet bij het - voor hem van zo'n groot belang zijnde – inspectiebezoek aanwezig kon zijn.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat als er wordt afgesproken dat er een onaangekondigd bezoek gaat plaatsvinden, er iets anders verwacht mag worden dan wat er in dit onderzoek is gebeurd. Door een dag van tevoren te bellen met de voorzitter van de Raad van Bestuur en aan te geven dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de melding, heeft de IGZ haar toezegging van een onaangekondigd inspectiebezoek niet waargemaakt. Verzoeker had van de IGZ mogen verwachten dat de IGZ een voor het verpleeghuis volstrekt onverwacht inspectiebezoek ging afleggen, waarover verzoeker tijdig zou zijn geïnformeerd. Dat is niet gebeurd. Hierdoor is het vertrouwen van verzoeker in de IGZ geschonden,

De conclusie van het onderzoek van de IGZ naar de melding over de slechte kwaliteit van zorg aan verzoekers moeder, is niet erg duidelijk. De IGZ constateerde dat het zorgdossier van verzoekers moeder een rommelige aanblik gaf en dat in het zorgplan niet was vastgelegd welke zorg door het verpleeghuis geboden werd en welke zorg door de familie. Daarbij concludeerde de IGZ verder dat de randvoorwaarden om kwaliteit, continuïteit en veiligheid te bieden aan de moeder van verzoeker onvoldoende gewaarborgd waren in haar zorgplan/zorgdossier. Op basis van de bevindingen van het inspectiebezoek stelde de inspectie echter niet te kunnen vaststellen dat de kwaliteit van zorg aan de moeder van verzoeker onvoldoende was. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman is aan de genoemde tekortkomingen door de IGZ ten onrechte geen consequentie verbonden, er is ook ten onrechte geen termijn aan het verpleeghuis gesteld waarop het zorgdossier op orde moest zijn.

De Nationale ombudsman constateert dat het verpleeghuis waarin verzoekers moeder verbleef, sinds 2009 de bijzondere aandacht had van de IGZ. Mede gelet daarop had verzoeker van de IGZ mogen verwachten dat de IGZ aan het verpleeghuis aangaf wat er moest worden aangepast in het zorgplan en zorgdossier en binnen welke termijn. Verder zou het voor de hand hebben gelegen dat er in het zorgplan concrete afspraken waren vastgelegd, waardoor het voor ieder helder zou zijn hoe de grenzen zijn afgebakend tussen de professionele zorgverlening en de zorg die door de familie geboden wordt. Dat is niet gebeurd.

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid de burger zoveel mogelijk actief betrekt bij haar handelen. De klacht hierover is gegrond. Ook is niet voldaan aan het betrouwbaarheidsvereiste.

De minister van VS wordt in overweging gegeven om te bevorderen dat de IGZ bij haar onaangekondigd bezoek aan het verpleeghuis speciale aandacht besteedt aan de situatie van verzoekers moeder.

De minister van VWS wordt ook in overweging gegeven om te bevorderen dat de IGZ een heldere visie ontwikkelt over het doen van onaangekondigd bezoek aan zorginstellingen, nu de boodschap van de minister van 14 maart 2013 is dat onaangekondigde bezoeken aan instellingen standaard worden.

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klacht:

de wijze waarop de IGZ het inspectiebezoek van 5 augustus 2011 heeft uitgevoerd en de communicatie daarover met verzoeker

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klacht:

verdere afhandeling van het onderzoek

Oordeel:

Gegrond