Rapportbrief: Belastingdienst waarborgt vermindering dwangbevelkosten na vermindering belastingaanslag

Wat als iemand naast het bedrag van zijn belastingaanslag ook dwangbevelkosten moeten betalen, maar het bedrag van de belastingaanslag wordt verminderd? De dwangbevelkosten moeten dan ook verlaagd worden, maar doet de Belastingdienst dit automatisch of moet de belastingbetaler daar zelf op letten? Met het risico dat als je niet oplet je als belastingbetaler teveel dwangbevelkosten betaalt. (2018.03623)

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

Belastingdienst waarborgt niet dat na vermindering van het bedrag van de aanslag ook de dwangbevelkosten ambtshalve (handmatig of automatisch) worden verlaagd.

Oordeel: niet gegrond

De Nationale ombudsman ontving een signaal dat de Belastingdienst niet zou waarborgen dat de dwangbevelkosten, waarvan de hoogte gekoppeld is aan de hoogte van de aanslag, worden verlaagd als de aanslag wordt verminderd. De Belastingdienst zou zijn werkproces niet zo hebben ingericht dat de Belastingdienst zelf zorgt voor verlaging van de dwangbevelkosten maar het aan de belastingplichtige laat om hierover contact op te nemen. En als de belastingplichtige dat niet doet, dan zou deze ten onrechte te hoge dwangbevelkosten betalen. Onderzoek door de ombudsman wees uit dat de Belastingdienst wel degelijk een werkproces heeft ingericht waarmee gezorgd wordt voor een automatische of handmatige correctie van de dwangbevelkosten na vermindering van de belastingaanslag. De Nationale ombudsman heeft naast het ontvangen signaal geen andere signalen en klachten ontvangen waaruit zou blijken dat mensen ten onrechte, te hoge, dwangbevelkosten betalen. De Nationale ombudsman heeft daarom besloten het onderzoek naar aanleiding van de ontvangen klacht te beëindigen.

Geachte heer Snel,

De Nationale ombudsman is in april 2018 een onderzoek uit eigen beweging gestart naar het verlagen van dwangbevelkosten op aanslagen door de Belastingdienst. Met deze brief informeer ik u over het beëindigen van het onderzoek.

Verlagen dwangbevelkosten
De Nationale ombudsman heeft een signaal van een verzoekster ontvangen dat de Belastingdienst niet in alle gevallen de kosten van betekening van een dwangbevel ambtshalve verlaagt nadat het bedrag van de aanslag is verminderd. Hierdoor zouden zich situaties kunnen voordoen waarin de Belastingdienst te hoge dwangbevelkosten aan belastingplichtigen, in het bijzonder ondernemers, in rekening brengt.

Naar aanleiding van dit signaal hebben mijn medewerkers vragen gesteld aan de Belastingdienst over de werkwijze ingeval er dwangbevelkosten in rekening zijn gebracht op de aanslag en het bedrag van die aanslag daarna wordt verminderd.

Onderzoeksvraag
Voor dit onderzoek hanteerde de ombudsman als onderzoeksvraag:

Heeft de Belastingdienst voldoende gewaarborgd dat na vermindering van het bedrag van de aanslag ook de dwangbevelkosten ambtshalve (handmatig of automatisch) worden verlaagd?

Hieronder leest u mijn bevindingen en mijn conclusie.

Bevindingen
Uit de antwoorden die de Belastingdienst heeft gegeven, is mij het volgende gebleken.
Er is bij de Belastingdienst een werkproces ingericht om de dwangbevelkosten ambtshalve te verlagen na vermindering van de aanslag:

  • Als er nog geen betalingen of verrekeningen op de aanslag zijn gedaan, verlaagt het computersysteem de dwangbevelkosten automatisch;
  • Als er wel betalingen of verrekeningen zijn gedaan, dan moet de Ontvanger van de competente (regionale) belastingeenheid de kostenverlaging handmatig doorvoeren.

Het centrale inningssysteem van de Belastingdienst informeert de Ontvanger dat hij deze aanslag individueel moet beoordelen en een besluit moet nemen over het al dan niet verlagen van de dwangbevelkosten.

  • Dit besluit registreert de medewerker in het lokale systeem. Vervolgens wordt dit geautomatiseerd verwerkt door het centrale inningssysteem.
  • De belastingplichtige wordt in alle gevallen door de Belastingdienst schriftelijk geïnformeerd over de wijziging van het verschuldigde bedrag.
  • Deze werkwijze is geborgd door de Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders (paragraaf 14.7), waarin is bepaald dat de Ontvanger verplicht is de kosten ambtshalve te verlagen.

In het belscript dat de BelastingTelefoon gebruikt is uitgebreide informatie opgenomen over verlaging dwangbevelkosten na vermindering van een aanslag. Volgens de Belastingdienst wordt dit belscript jaarlijks ongeveer 3.000 keer geraadpleegd. Naar aanleiding van een deel van deze telefonische contacten wordt een terugbelverzoek aangemaakt voor het regiokantoor. Hoeveel correcties van aanslagen en de daaraan gekoppelde dwangbevelkosten hieruit volgen registreert de Belastingdienst niet en is dus niet bekend.

Conclusie
Hoewel de Belastingdienst niet registreert hoeveel correcties worden doorgevoerd naar aanleiding van terugbelverzoeken over het onderwerp 'verlagen dwangbevelkosten in combinatie met een aanslag', acht ik het vooralsnog aannemelijk dat dit niet of nauwelijks voorkomt. Dit oordeel wordt ingegeven door het feit dat wij verder geen aanwijzingen hebben dat de dwangbevelkosten structureel niet worden verlaagd na vermindering van de aanslag.

Onze conclusie is dat, op basis van de momenteel bij ons bekende informatie, door de Belastingdienst voldoende is gewaarborgd dat dwangbevelkosten worden verlaagd als het bedrag van een aanslag wordt verminderd.

Beëindiging onderzoek
Gelet op het bovenstaande beëindigt de Nationale ombudsman zijn onderzoek.

Ik dank uw organisatie voor de informatie die in het kader van dit onderzoek is verstrekt. Een geanonimiseerde versie van deze brief is te vinden op www.nationaleombudsman.nl.

Een afschrift van deze brief is gestuurd aan uw contactpersoon voor de Nationale ombudsman, xxxxxxxx en aan de verzoekster die het signaal heeft afgegeven.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsmanReinier van Zutphen

Publicatiedatum
Rapportnummer
Rapportbrief