2016/008 Zorginstituut Nederland moet fouten erkennen, excuses aanbieden en zou invorderingen kunnen staken

Rapportnummer
2016/008
Rapport

Een man was door zijn zorgverzekeraar in 2010 bij het Zorginstituut Nederland aangemeld als wanbetaler. Hij klaagde erover dat het Zorginstituut hem in 2015 plotseling confronteerde met vorderingen uit 2010 die niet in eerdere overzichten over het jaar 2010 vermeld stonden.

De ombudsman toetste de handelwijze van het Zorginstituut aan het vereiste van goede organisatie.

In deze schrijnende zaak is veel mis gegaan. Allereerst had de man zonder enige aankondiging en excuses pas na ruim vier jaar van het Zorginstituut te horen gekregen dat hij nog een maand bestuursrechtelijke premie aan het Zorginstituut moet betalen. Toen hij daartegen bezwaar had gemaakt, pakte het voor hem nog ongunstiger uit, omdat hij toen nog twee maanden premie uit 2010 moest betalen. Hoewel het Zorginstituut, juridisch gezien, de man kon houden aan een nog niet verjaarde vordering, is deze handelwijze zonder een eerdere herinnering en zonder een verdere toelichting of een excuus niet behoorlijk.

Daar kwam nog bij dat de man eerder geklaagd had bij het Zorginstituut en het CJIB en toen gevraagd had om een overzicht van de betalingen en de vorderingen. Kennelijk was bij het Zorginstituut toen niet het complete overzicht van de openstaande vorderingen van de man in beeld. Dit ontbreken van een totaaloverzicht is een omissie die het Zorginstituut niet op de burger mag afwentelen.

Op het moment dat verzoeker deze handelwijze van het Zorginstituut middels een klacht aan het Zorginstituut voorlegde, heeft het Zorginstituut niet kritisch naar zijn eigen handelen en zijn organisatie gekeken, doch de klacht slechts met een juridische bril beoordeeld.

Alles overziende heeft het Zorginstituut fout op fout gestapeld zonder enige vorm van excuses of een poging om de fouten te herstellen. Vanuit behoorlijkheidsperspectief heeft het Zorginstituut door deze opeenstapeling van fouten geen ruimte (meer) om door te gaan op de ingeslagen weg.

De klacht is gegrond.

De Nationale ombudsman geeft het Zorginstituut Nederland in overweging om de invorderingen uit 2010 bij de man te staken.

Instantie: Zorginstituut Nederland

Klacht:

verzoeker plotseling geconfronteerd met vorderingen uit 2010 die niet in eerdere overzichten over het jaar 2010 vermelden stonden

Oordeel:
Gegrond