Ontstemd over uitsluiting stembureaulidmaatschap op basis van leeftijd

Rapport

De heer Beentjes (niet zijn echte naam) is al jaren actief als stembureaulid. Dat doet hij met veel plezier en ook naar volle tevredenheid van de gemeente. Na de verkiezingen ontvangt hij namelijk altijd een vriendelijke brief om hem te bedanken voor zijn inzet.  

In 2022 ontvangt de heer Beentjes al vóór de verkiezingen een brief. Daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) in 2007 heeft besloten om personen van 75 jaar en ouder niet langer te benoemen. Omdat de heer Beentjes inmiddels 75 jaar is of deze respectabele leeftijd binnenkort bereikt, komt hij niet meer voor benoeming in aanmerking.    

De brief komt als een onaangename verrassing. De heer Beentjes voelt zich gediscrimineerd op basis van zijn leeftijd. Daarom schrijft hij de gemeente een brief. Daarin verwijst hij onder meer naar de Kieswet. Daarin staat alleen een  minimale leeftijdsgrens van 18 jaar en geen maximale, aldus de heer Beentjes.

Na de brief volgt er een gesprek met de burgemeester. Ook ontvangt de heer Beentjes een brief waarin de gemeente uitlegt waarom zij de leeftijdsgrens hanteert. Het zit de heer Beentjes niet lekker. Hij voelt zich afgedankt als mogelijk stembureaulid en vraagt de Nationale ombudsman daarom naar zijn klacht te kijken.

De ombudsman onderzoekt de klacht en stelt het college een aantal vragen. Hij vraagt onder meer hoe het hanteren van een maximale leeftijdsgrens voor stembureauleden past binnen het kader van de Kieswet en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (hierna: WGBL).   

De ombudsman constateert dat de werkwijze van de gemeente niet strookt met hetgeen is bepaald in de Kieswet over de benoeming van stembureauleden. Hetzelfde geldt voor wat er is bepaald in de WGBL. Dit alles tezamen maakt dat de ombudsman tot het oordeel komt dat het college door het hanteren van een maximale leeftijdsgrens voor stembureauleden heeft gediscrimineerd op basis van leeftijd. Daarmee heeft zij in strijd met het vereiste van het respecteren van grondrechten gehandeld. De klacht is gegrond.

Instantie:

Klacht:

De heer Beentjes klaagt erover dat de gemeente hem vanwege zijn leeftijd uitsluit van stembureaulidmaatschap.  

Oordeel:

Gegrond