2021/026 Politie werpt onnodig drempels op voor gemachtigde om een klacht in te dienen

Rapport

Verzoeker is rechtshulpverlener. Hij dient regelmatig namens zijn cliënten een klacht in bij de politie. De politie wil behalve een machtiging ook bij elke klacht een kopie van het legitimatiebewijs van zijn cliënt ontvangen. Volgens verzoeker is hij volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hiertoe niet verplicht. Ook klaagde hij er over dat de politie als voorwaarde stelt dat zijn cliënten persoonlijk aan het intakegesprek deelnemen.

De Nationale ombudsman wijst erop dat volgens artikel 2:1 van de Awb iedereen zich kan laten bijstaan door een gemachtigde om op te komen voor zijn belangen in het contact met bestuursorganen.

Het bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging vragen. De gemachtigde kan dan, namens zijn cliënten een klacht indienen bij de politie. De enige voorwaarde voor een machtiging is dat deze schriftelijk, dan wel elektronisch is opgesteld en is ondertekend. Of de machtiging handgeschreven en op kladpapier is opgesteld, maakt geen verschil uit voorde geldigheid van de machtiging.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de politie niet behoorlijk heeft gehandeld door niet alleen een machtiging te vragen, maar klager ook te verplichten om een kopie van het legitimatiebewijs van zijn cliënt te geven.

Ook is er op grond van artikel 2:1 van de Awb geen verplichting om persoonlijk te verschijnen. Dit betekent dat de politie niet behoorlijk heeft gehandeld door aan de klachtbehandeling de voorwaarde te verbinden dat de cliënt van verzoeker persoonlijk op het intakegesprek moet verschijnen.

Instantie: Politie

Klacht:

Verzoeker dient namens cliënten regelmatig klachten in bij de politie. Hij klaagt er over dat de politie:

  • behalve een machtiging ook een kopie van het legitimatiebewijs van zijn cliënt wil ontvangen, alvorens de klacht in behandeling te nemen;
  • aan de klachtbehandeling de voorwaarde stelt dat zijn cliënten persoonlijk deelnemen aan het intakegesprek.

Oordeel:

Gegrond