2020/006 Onderzoek naar de klachtbehandeling door de Autoriteit Persoonsgegevens

Rapport

Verzoeker heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht ingediend over Buienradar. Verzoeker vroeg de AP om ervoor te zorgen dat Buienradar een cookiewall op haar website verwijdert, omdat dit in strijd zou zijn met de wet. De AP liet weten dat verzoekers klacht als melding werd meegenomen in een lopend onderzoek naar het gebruik van cookiewalls. Voor de uitkomst van dat onderzoek kon verzoeker de website van de AP raadplegen. Verzoeker gaf vervolgens meerdere keren aan dat hij het niet eens was met de reactie van de AP. Hij wilde optreden van de AP tegen Buienradar. Ook wilde verzoeker een concreter antwoord op zijn klacht. De AP bleef echter bij haar standpunt.

Nadat verzoeker een klacht indiende bij de Nationale ombudsman, werd het de ombudsman duidelijk dat verzoeker had beoogd een handhavingsverzoek in te dienen. Om die reden vroeg de ombudsman aan de AP om de klacht alsnog als handhavingsverzoek op te pakken. De AP weigerde dit te doen omdat er al een onderzoek liep.

De Nationale ombudsman vond het niet behoorlijk dat de AP de klacht over RTL niet had herkend – ook niet na interventie door de Nationale ombudsman - en had opgepakt als handhavingsverzoek. De Nationale ombudsman vond dat het op de weg van de AP had geleden om bij verzoeker te informeren, als zijn bedoelingen om een handhavingsverzoek in te dienen voor de AP niet duidelijk waren. Zeker nu hij herhaaldelijk aangaf zich niet te kunnen vinden in de reactie van de AP. De AP had nader contact kunnen opnemen met verzoeker om te vragen wat er speelde, welke verwachtingen hij had over de behandeling van zijn klacht en wat de rol van de AP hierbij kon zijn. Nu de AP dit had nagelaten, had zij volgens de ombudsman onvoldoende actief geluisterd naar verzoeker. Dit betekende volgens de Nationale ombudsman overigens niet dat de AP handhavend had moeten optreden tegen de AP. De AP had een beslissing moeten nemen op het verzoek om handhaving van verzoeker waartegen hij kon opkomen door het maken van bezwaar.

De AP stelde tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman dat zij haar werkwijze ten aanzien van klachten inmiddels had aangepast. Door middel van een hybride webformulier is het duidelijker om wat voor een klacht het gaat en kan deze automatisch naar de juiste afdeling worden gestuurd. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennisgenomen van deze nieuwe werkwijze.

Instantie:

Klacht:

manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens verzoekers klacht over schending van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft behandeld

Oordeel:

Gegrond