2018/078 Jeugdzorgaanbieder van gemeente Westerwolde burgers duidelijke toelichting geven op toestemmingsverklaring

Rapport

Verzoekster diende een aanvraag voor jeugdhulp voor haar zoon in bij de gemeente. Om te beoordelen wat voor hulp er nodig was, volgde er een onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een medewerkster van een jeugdzorgaanbieder, die gedetacheerd is bij de gemeente. Deze medewerkster voerde verschillende gesprekken met zowel de ouders als de zoon. Door verzoekster, haar man en zoon zijn verklaringen ondertekend waarmee toestemming werd verleend om informatie uit te wisselen met onder andere de school. Verzoekster laat weten dat zij op deze toestemming mondeling een uitzondering heeft gemaakt. De medewerkster die het onderzoek heeft uitgevoerd, betwist dat er een uitzondering is gemaakt.

Na het onderzoek hoorde verzoekster van de mentor van haar zoon dat er iets aan de hand was met haar zoon. Zo kwam zij erachter dat er informatie zou zijn gedeeld met de mentor, waarvoor zij geen toestemming had gegeven. Hierover diende zij een klacht in bij de gemeente.

Verzoekster klaagt erover dat een medewerkster van een jeugdzorgaanbieder, in dienst bij de gemeente, de privacy van haar zoon heeft geschonden door informatie te delen met de school van haar zoon.

Daarnaast klaagt verzoekster erover dat, toen zij hierover een klacht wilde indienen, de gemeente en de jeugdzorgaanbieder naar elkaar verwezen. Tot slot klaagt verzoekster over de wijze waarop de gemeente haar klacht heeft behandeld.

De verklaringen van verzoekster en de medewerkster over de mondelinge uitzondering op de toestemming spreken elkaar tegen. Nu hierover niets is vastgelegd en de verklaringen elkaar tegen spreken, is niet te achterhalen hoe het precies gelopen is. De Nationale ombudsman onthoudt zich daarom van een oordeel op dit punt.

Het recht op privacy is een grondrecht en daar moet dan ook zorgvuldig mee worden omgegaan. Om eventuele misverstanden over het uitwisselen van informatie in de toekomst te voorkomen, is het van groot belang dat medewerkers van de gemeente aan burgers een duidelijke toelichting geven op (het doel en de reikwijdte van) de toestemmingsverklaring die ondertekend moet worden.

Voor de afhandeling van de klacht verwees de gemeente naar de jeugdzorgaanbieder. Dat is niet juist geweest. Het duurde erg lang voordat de klacht van verzoekster door de gemeente in behandeling werd genomen.

Vereiste van professionele klachtbehandeling – gegrond

vereiste van goede samenwerking - gegrond

De Nationale ombudsman doet de gemeente de aanbeveling om haar medewerkers te instrueren om in gesprekken met burgers een duidelijke toelichting te geven op (het doel en de reikwijdte van) de toestemmingsverklaring voordat deze ondertekend wordt en eventuele uitzonderingen hierop zorgvuldig en schriftelijk vast te leggen.

Instantie: gemeente Westerwolde

Klacht:

privacy van verzoeksters zoon geschonden door informatie te delen met de school van haar zoon

Oordeel:

Geen oordeel

Instantie: gemeente Westerwolde

Klacht:

verwijzen van de gemeente naar de jeugzorgaanbieder

Oordeel:

Gegrond

Instantie: gemeente Westerwolde

Klacht:

wijze waarop de gemeente verzoeksters klacht heeft behandeld

Oordeel:

Gegrond