2017/138 Rijkswaterstaat had belangenorganisatie homo-ontmoetingsplaatsen beter moeten informeren

Rapport

Stichting Platform Keelbos (hierna: Keelbos) is een belangenorganisatie voor Homo ontmoetingsplaatsen (HOP's) en haar bezoekers. Ze heeft de afgelopen jaren al diverse klachten ingediend bij de Nationale ombudsman over diverse bestuursorganen waaronder Rijkswaterstaat (RWS), de politie, diverse provincies en gemeenten. De klachten gaan over de wijze waarop overheidsinstanties in allerlei situaties met HOP's omgaan. In dit rapport onderzoekt de Nationale ombudsman twee klachten over RWS. Daarnaast is het onderzoek erop gericht om een antwoord te geven op een vraag in breder verband. Wat mag en kan Keelbos verwachten van RWS als het gaat om inspraak en participatie voorafgaand aan feitelijke handelingen die RWS verricht?

De Nationale ombudsman kan RWS volgen in haar redenering dat zij op een slagvaardige manier de verzorgingsplaatsen moet kunnen beheren en onderhouden. Daarom is het niet mogelijk om voorgaand aan feitelijke handelingen, zoals snoei werkzaamheden of (onderhouds)werkzaamheden, Keelbos mogelijkheden voor inspraak en participatie te bieden. Het creëren en in standhouden van HOP's maakt geen deel uit de van de publieke taak van RWS. Van RWS wordt verwacht dat zij op een efficiënte wijze haar onderhoudswerkzaamheden verricht. Tegen die achtergrond beschouwt de Nationale ombudsman het feit dat RWS geen mogelijkheden voor inspraak en participatie aanbiedt aan Keelbos voorafgaand aan feitelijke handelingen, niet als onbehoorlijk overheidsoptreden. Wel is het van belang dat RWS duidelijk is in wat Keelbos van haar organisatie in redelijkheid kan en mag verwachten.

Voor wat betreft de concrete klachten concludeert de Nationale ombudsman dat beide klachten wel gegrond zijn. RWS had een brief van Keelbos eerder kunnen doorsturen naar een ander betrokken bestuursorgaan. Daarnaast had RWS eerder duidelijkheid kunnen verstrekken over het feit dat zij in voornoemde situaties niet voorafgaand met Keelbos in gesprek gaat.

De Nationale ombudsman hoopt dat RWS en Keelbos, in een door RWS toegezegd gesprek, goede en eenduidige (werk-)afspraken hebben kunnen maken, waardoor het voor Keelbos minder vaak nodig is om formele procedures te starten.

Instantie: Rijkswaterstaat (RWS)

Klacht:

Brief niet doorgestuurd en niet nakomen afspraken HOP's

Oordeel:

Gegrond