2016/052 EZ is transparant over resultaten wetenschappelijk onderzoek naar mestbeleid

Rapport

Al jaren is het mestbeleid in Nederland onderwerp van discussie. Sinds begin jaren '90 is het verplicht om de mest ondergronds in te spuiten. Doel hiervan is om de ammoniakuitstoot terug te dringen. De effectiviteit van dit beleid wordt door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) beoordeeld aan de hand van rekenmodellen. Daaruit blijkt dat de ammoniakconcentratie afneemt. Volgens de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM)1 werkt het beleid echter niet omdat uit feitelijke luchtmetingen blijkt dat de ammoniakconcentratie helemaal niet afneemt. De VBBM klaagt erover dat de wetenschappelijke onderbouwing van het huidige beleid is gebaseerd op een rekenmethode in plaats van de feitelijke gegevens. Ook klaagt de VBBM erover dat telkens dezelfde wetenschappers de onderzoeken uitvoeren en dat er geen ruimte is voor kritische geluiden. De Nationale ombudsman concludeert in zijn onderzoek dat er voldoende openheid en transparantie is over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat het huidige beleid onderbouwt. De staatssecretaris geeft opdracht tot aanvullend onderzoek bij onvolledigheden of onduidelijkheden. De resultaten zijn publiek beschikbaar en onderwerp voor wetenschappelijk debat. De staatssecretaris ziet er voldoende op toe dat bij de onderbouwing van het beleid alle relevante wetenschappelijke inzichten worden betrokken en het onderzoek naar de effectiviteit van het beleid op onafhankelijke en transparante wijze plaatsvindt.

Notes

[←1]

Met ingang van 1 mei 2016 is de VBBM opgegaan in de stichting Netwerk GRONDig.

Instantie: Staatssecretaris van Economische Zaken

Klacht:

huidige mestbeleid en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zijn niet gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek waarbij alle wetenschappelijke inzichten, waarnemingen en metingen betrokken worden.

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Staatssecretaris van Economische Zaken

Klacht:

opdrachten voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het mestbeleid belegd bij de groep wetenschappers die onderzoek baseren op de modelberekeningen, waardoor andere inzichten buiten beschouwing blijven.

Oordeel:

Niet gegrond