2013/140: Gemeente behandelt verzoek omgevingsvergunning pas 4 maanden na indienen

Rapport

Verzoeker dient een aanvraag omgevingsvergunning in bij de gemeente Aalsmeer en ontvangt de mededeling dat slechts één aanvulling noodzakelijk is: een geactualiseerd bodemonderzoek. Dit is op 7 februari 2011 ingediend. Verzoeker verwachtte dat de vergunning acht weken zou zijn afgegeven. Twee maanden later bleek zijn aanvraag echter nog niet in behandeling te zijn genomen, omdat de uitgebreide vergunningsprocedure noodzakelijk was. Uiteindelijk is op 23 augustus 2011 vergunning verleend. Verzoeker klaagt er over dat de gemeente de aanvraag bijna vier maanden heeft laten liggen en hij hierdoor schade heeft geleden.

De Nationale ombudsman overwoog dat het bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan en de omgevingsvergunning daarom op formele gronden diende te worden afgewezen. Om toch af te kunnen wijken van het bestemmingsplan kan de gemeente gebruik maken van de mogelijkheid tot het voeren van een uitgebreide procedure. Tijdens het onderzoek bleek dat verzoeker op 24 januari 2011 is meegedeeld dat de aanvraag wordt aangehouden. En dat de totale vergunningverlening daarmee ongeveer 26 weken beloopt. Gelet op deze informatie kon verzoeker er na het indienen van het bodemonderzoek op 7 februari 2011 niet op het vertrouwen dat binnen een termijn van acht weken op zijn aanvraag zou zijn beslist.

De Nationale ombudsman is van mening dat de gemeente Aalsmeer heeft gehandeld in overeenstemming met het vereiste van voortvarendheid.

De klacht is niet gegrond.

Instantie: Gemeente Aalsmeer

Klacht:

de in december 2010 ingediende bouwaanvraag niet voortvarend behandeld, waardoor vertragingsschade is ontstaan

Oordeel:

Niet gegrond