2012/188: IMG doet onvoldoende onderzoek en motivatie medische behandeling bij gewonde marinier

Rapport

Verzoeker, die als marinier was uitgezonden naar Afghanistan, is daar bij een auto-ongeval in 2005 ernstig gewond geraakt (o.a. een enkelfractuur). De behandelend chirurg ter plaatse had twijfel of er ook sprake was van een wervelfractuur en heeft dit doorgegeven aan het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Nederland. Het CMH zou hier extra aandacht aan besteden na repatriëring. In Nederland moest zijn gebroken enkel opnieuw worden geopereerd en zijn foto's van zijn onderrug gemaakt. Na ontslag uit het CMH bleef verzoeker last van zijn rug houden. In 2006 werd vastgesteld dat hij geen gebroken wervel had. Nadat de schroeven in zijn enkel waren verwijderd werd hij weer in staat geacht om op oefening te gaan. Daar kreeg hij zodanige problemen met zijn rug dat hij uiteindelijk in 2009 blijvend dienstongeschikt werd bevonden. Verzoeker heeft zich in 2010 gewend tot de Inspectie Militaire Gezondheidszorg omdat stukken ontbraken in zijn medisch dossier en omdat hij vond dat zijn medische behandeling onzorgvuldig was geweest.

Verzoeker klaagt er over dat:

De Inspectie Militaire Gezondheidszorg een aantal standpunten onvoldoende heeft gemotiveerd in een door haar gedaan onderzoek naar aanleiding van een melding van verzoeker.

Hij niet is gehoord door de Inspectie Militaire Gezondheidszorg bij de behandeling van de interne klachtprocedure.

Geconcludeerd wordt dat de IMG op een aantal punten haar oordeel over het medisch handelen onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook heeft de IMG naar het oordeel van de Nationale ombudsman onvoldoende onderzoek gedaan. Waarom is vele malen achtereen een ruggenprik gezet? Waarom was er geen anesthesieverslag? Mocht verzoeker zittend worden vervoerd vanuit Afghanistan? Tot slot is de Nationale ombudsman met de minister ook van oordeel dat verzoeker ten onrechte niet is gehoord in de klachtenprocedure.

Vereiste van Goede Motivering;

beginsel van Fair Play.

De Nationale ombudsman beveelt de minister van Defensie aan om de zaken die onvoldoende zijn gemotiveerd alsnog te motiveren. De Nationale ombudsman geeft in overweging om een derde militair (medisch) deskundige hierin te betrekken gelet op het feit dat het instituut van de IMG zeer klein is en iedereen die daar werkzaam is waarschijnlijk al bij dit dossier betrokken is geweest.

Instantie: Ministerie van Defensie

Klacht:

aantal standpunten door Inspectie Militaire Gezondheidszorg onvoldoende gemotiveerd in een gedaan onderzoek naar aanleiding van een melding van verzoeker

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Ministerie van Defensie

Klacht:

niet gehoord door Inspectie Militaire Gezondheidszorg bij de behandeling van de interne klachtprocedure

Oordeel:

Gegrond