2011/186: Asielzoeker klaagt over onjuiste informatieverstrekking COA over financiële regeling huisvesting

Rapport

Verzoekers verblijven in een asielzoekerscentrum te Apeldoorn. Nadat zij een verblijfsvergunning kregen, hebben zij een woning geaccepteerd in de gemeente Vaassen. De gemeente Apeldoorn geeft in geval dat er binnen de gemeente Apeldoorn wordt verhuisd, een financiële vergoeding aan vergunninghouders. Verzoekers verhuisden echter van de gemeente Apeldoorn naar de gemeente Epe, waar Vaassen onder valt. Aldus konden zij geen aanspraak maken op de Apeldoornse financiële regeling.

Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers hem in de periode 2007-2008 foutieve informatie heeft verstrekt over een te verkrijgen financiële vergoeding van de gemeente Apeldoorn, op basis waarvan hij een woning in Vaassen heeft geaccepteerd, welke informatie achteraf onjuist is gebleken. Daardoor werd hij geconfronteerd met hoge onderhoudskosten van de betreffende woning die voor hem moeilijk betaalbaar zijn.

Gebleken is dat het COA verzoeker geen specifieke informatie ten aanzien van de regeling van de gemeente Apeldoorn had verstrekt, maar enkel algemene informatie over huisvesting. Voor specifiekere informatie had het COA verzoeker verwezen naar de gemeente waar hij uiteindelijk gehuisvest zou worden. De klacht mist dan ook feitelijke grondslag. Gedurende het onderzoek hebben verzoekers daarom hun klachtformulering aangepast, in die zin dat het COA verzoeker in het geheel niet had geïnformeerd over die specifieke regeling van de gemeente Apeldoorn. Indien het COA dat wel had gedaan, had verzoeker geen woonruimte geaccepteerd buiten de gemeentegrenzen van Apeldoorn.

De No is van oordeel dat de informatieverstrekking van het COA inzake huisvesting van vergunninghouders conform de norm van actieve en adequate informatieverstrekking is geschied. Het COA heeft verzoeker erop gewezen dat hij zich voor specifieke informatie over huisvesting tot de gemeente van huisvesting diende te wenden. Verzoeker had tijdens zijn zoektocht voor een woning in Apeldoorn contact gehad met de betrokken ambtenaar die zich bezighoudt met de taakstelling huisvesting asielzoekers. Het had in de rede gelegen dat de financiële regeling van de gemeente Apeldoorn tijdens die gesprekken aan de orde zou zijn geweest. Dat dit niet of niet duidelijk genoeg is gebeurd, getuige de correspondentie tussen verzoeker en de gemeente, is niet aan het COA te wijten.

Instantie: Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Klacht:

foutieve informatie verstrekt over een te verkrijgen financiële vergoeding van de gemeente Apeldoorn, op basis waarvan hij een woning in Vaassen heeft geaccepteerd, welke informatie achteraf onjuist is gebleken.

Oordeel:

Niet gegrond