Ministerie van Justitie en Veiligheid luistert naar klacht over communicatie

Brief
15 september 2022

Eind april 2019 legde een stichting die zich bezighoudt met de belangen van asielzoekers en vluchtelingen, de zaak van een man voor aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Zij vroegen de staatssecretaris of hij gebruik wilde maken van zijn discretionaire bevoegdheid om de man een verblijfsvergunning te verlenen. Op 12 april 2019 was nieuwe regelgeving bekendgemaakt waarin stond dat deze bevoegdheid per 1 mei 2019 zou worden afgeschaft.

Het ministerie gaf aan dat de staatssecretaris per 12 april 2019 geen verzoeken van derden om toepassing van zijn bevoegdheid meer in behandeling zou nemen. Wel kon de betreffende man een aanvraag voor een verblijfsvergunning op dezelfde gronden indienen bij de IND. De stichting diende vervolgens een klacht in bij het ministerie over deze reactie.

Het ministerie verklaarde de klacht ongegrond, omdat een verzoek om toepassing van de bevoegdheid geen juridische status heeft. Het was volgens het ministerie aan de persoonlijke beoordeling van de staatssecretaris om al dan niet op zo'n verzoek in te gaan.

De stichting was het niet eens met de reactie van het ministerie en vroeg de ombudsman om naar de zaak te kijken. Hoewel de man op een gegeven moment terugkeerde naar zijn land van herkomst, wilde de stichting wel graag dat het ministerie zou leren van de klacht. De ombudsman is in gesprek gegaan met het ministerie. Daarbij heeft het ministerie nog een keer uitgelegd dat de staatssecretaris er destijds voor kon kiezen om vanaf 12 april geen verzoeken van derden meer in behandeling te nemen. Ook bestond er volgens het ministerie geen verschil tussen de beoordeling die iemand kreeg na een aanvraag bij de IND, of een verzoek aan de staatssecretaris. Wel gaf het ministerie aan dat het zorgvuldiger was geweest als beter naar buiten toe was verteld dat de staatssecretaris vanaf 12 april niet meer zou ingaan op verzoeken. Ook vindt het ministerie dat er meer empathie had mogen doorklinken in de reactie op het verzoek. De ombudsman vindt het goed om te horen dat het ministerie heeft geluisterd naar de klacht en hier leerpunten in ziet.