2020/034 Een onderzoek naar een klacht over een sepotcode

Rapportnummer
2020/034
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat het Openbaar Ministerie de strafzaken tegen hem heeft geseponeerd met sepotcode 43 (strafrechtelijk optreden is niet meer opportuun) in plaats van met sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt).


Verzoeker wilde als journalist verslag doen van een demonstratie en daarom wilde hij toegang tot de demonstratie. Volgens verzoeker kon hij zich als journalist legitimeren met een kaart van de US-press Association. Verzoeker had deze kaart om zijn nek en liet de kaart aan de politie zien. De politie gaf verzoeker geen toegang tot de demonstratie omdat verzoeker geen officiële Nederlandse politieperskaart kon tonen. Op enig moment gaf de politie verzoeker het bevel om zich te verwijderen. Toen verzoeker niet aan dit bevel voldeed, werd hij aangehouden. Tijdens de aanhouding zou verzoeker de politie hebben beledigd. Zowel de belediging als het niet voldoen aan het bevel tot verwijdering is geseponeerd met een beleidssepot (code 43; oud feit; het belang van strafrechtelijk ingrijpen is te gering geworden in verband met de lange tijd die is verstreken na het plegen van het feit). Dat betekent dat er volgens het OM voldoende bewijs is dat verzoeker de strafbare feiten heeft gepleegd.

Oordeel en aanbeveling
De ombudsman overwoog dat het OM overtuigend dient te motiveren waarom het van mening is dat er voldoende bewijs tegen verzoeker is. De ombudsman heeft tijdens het onderzoek vragen aan het OM gesteld. In zijn reactie heeft het OM deze vragen onvoldoende beantwoord. Het blijft bijvoorbeeld onduidelijk waarom verzoeker zich niet als journalist mocht legitimeren met de perskaart die hij bij zich had. Ook de stelling van het OM dat verzoeker niet is beperkt in zijn recht op vrije nieuwsgaring, is onvoldoende gemotiveerd.

Nu er - zelfs na het onderzoek van de ombudsman - te veel vragen open blijven, is de ombudsman van oordeel dat de door het OM gegeven motivering de beslissing van het beleidssepot niet kan dragen. Het OM heeft het vereiste van goede motivering geschonden.

De Nationale ombudsman beveelt de minister van Justitie en Veiligheid aan om ervoor zorg te dragen dat het Openbaar Ministerie een nieuwe beslissing over de sepotcode neemt met inachtneming van hetgeen de ombudsman in dit rapport heeft overwogen.