2019/049 Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden verrekent zonder toestemming in beslag genomen geldbedrag met nog te vorderen bedrag

Onderwerp
Inbeslagneming
Rapportnummer
2019/049
Rapport

Verzoeker werd verdacht van onder meer valsheid in geschrift en oplichting. Bij een doorzoeking nam de politie onder meer € 2.000,- aan contant geld in beslag. Daarna bepaalde het Gerechtshof dat dit bedrag door het OM aan verzoeker moest worden teruggegeven. Op dezelfde datum bepaalde het Gerechtshof ook dat verzoeker in het kader van een ontnemingsvordering € 127.400,- aan de Staat moest betalen. Het OM reageerde daarna lange tijd niet op brieven van verzoeker waarin hij vroeg om de 2.000,- euro aan hem terug te geven. Uiteindelijk liet het OM hem weten dat de € 2.000,- was verrekend met de ontnemingsvordering die verzoeker aan de Staat moest betalen. Verzoeker was het niet eens met deze gang van zaken.

De Nationale ombudsman oordeelt dat het OM verzoeker onnodig in onzekerheid heeft gelaten. Kort na de uitspraak van het Gerechtshof had het OM ofwel het geld aan verzoeker moeten teruggeven, ofwel hem moeten informeren over het voornemen tot verrekening. Door dit na te laten heeft het OM gehandeld in strijd met de vereisten van goede informatieverstrekking en voortvarendheid. De klacht van verzoeker is daarom gegrond. De Nationale ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat het OM gedurende het onderzoek reeds excuses heeft aangeboden voor de opgelopen vertraging.

Instantie: Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden

Klacht:

een bij verzoeker in het kader van de strafzaak inbeslaggenomen geldbedrag van € 2.000,- niet direct conform het arrest van het Gerechtshof aan hem teruggegeven.

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden

Klacht:

het geldbedrag zonder verzoekers medeweten en toestemming in mindering gebracht op het bedrag dat hij nog diende te voldoen in het kader van een ontnemingsvordering.

Oordeel:
Gegrond