2017/085 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet voorwaarden omtrent taxivergunning openbaar maken

Rapportnummer
2017/085
Rapport

Diverse klachten en signalen uit Bonaire over de problemen die men daar ondervindt rondom het aanvragen van een taxivergunning. Aan de hand van vier concrete zaken is de kwestie aangekaart bij het OLB en zijn er uiteindelijk drie rapporten geschreven. In dit rapport staat de volgende klacht centraal:

Op 2 mei 2002 diende verzoeker bij het openbaar lichaam Bonaire (OLB) een aanvraag is voor een taxivergunning. In 2014 liet het OLB hem weten dat hij op de eerste plek op de wachtlijst stond voor een dergelijke vergunning. Tot aan het moment dat verzoeker zich tot de Nationale ombudsman wendde was hij echter nog niet in aanmerking gekomen voor een dergelijke vergunning.

Verzoeker klaagt erover dat hij sinds mei 2002 op de wachtlijst staat van het OLB en nog steeds niet in aanmerking is gekomen voor een taxivergunning.

Volgens een Eilandsverordening bestaat er een wachtlijst met namen indien er op dat moment voldoende in de vervoersbehoefte is voldaan. Degene die volgens de chronologische volgorde voor een vergunning in aanmerking komt, wordt volgens diezelfde Eilandsverordening schriftelijk in kennis gesteld telkens wanneer een vergunning beschikbaar is. Dat is in deze zaak niet gebeurd. Uit de openbare besluitenlijst van het bestuurscollege over de periode 2014, 2015 en 2016 blijkt dat gedurende deze periode 19 aanvragen voor een taxivergunning zijn toegekend, echter niet aan verzoeker. Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers en hun belangen. Dat betekent dat de overheid de burger serieus neemt en met respect behandelt. Door verzoeker ruim 14 jaar op een wachtlijst te laten staan, nota bene jarenlang op de eerste plek, en hem blijkbaar te passeren door anderen die op een lagere plek op de wachtlijst stonden, wel in aanmerking voor een vergunning te laten komen zet te denken.

Doordat het OLB geen duidelijkheid heeft kunnen geven over de vraag waarom verzoeker ondanks het verstrekken van de nieuwe vergunningen in de afgelopen vijf jaren nog steeds niet in aanmerking is gekomen voor een taxivergunning en bij het schrijven van het rapport nog steeds op de wachtlijst staat, heeft het OLB gehandeld in strijd met het vereiste van betrouwbaarheid.

Vereiste van betrouwbaarheid; klacht is gegrond.

Aanbeveling:

  • Ik beveel het bestuurscollege aan om verzoeker zo spoedig mogelijk te laten weten wanneer hij een taxivergunning krijgt;

Uit het onderzoek naar de vier klachten blijkt dat de huidige procedure en werkwijze rondom het verstrekken van een taxivergunning onvoldoende garantie geeft voor objectiviteit bij de toewijzing van de vergunningen. Op het gebied van betrouwbaarheid van de overheid, het verstrekken van informatie naar de burger alsook het geven van een goede motivering blijft er ruimte voor verbetering. Om die reden zijn er niet alleen concrete aanbevelingen gedaan, maar ook enkele algemene:

  1. Breng en houd burgers actief op de hoogte rondom de behandeling van hun aanvraag voor een taxivergunning;

  2. Breid de Commissie Openbaar Vervoer (COV) uit naar het aantal leden dat de Eilandsverordening voorschrijft;

  3. Zet de voorwaarden op papier die de COV stelt om in aanmerking te komen voor een taxivergunning en maak deze voorwaarden openbaar.

Instantie: Openbaar lichaam Bonaire (OLB)

Klacht:

sinds mei 2002 op de wachtlijst van het OLB en nog steeds niet in aanmerking gekomen voor een taxivergunning

Oordeel:
Gegrond