2017/055 Zorginstituut Nederland wacht te lang met sturen herinnering voor betalen zorgpremie

Rapportnummer
2017/055
Rapport

Een werkgever klaagt erover dat het Zorginstituut een paar jaar heeft laten verstrijken voordat het Zorginstituut hem eraan herinnerde dat hij als broninhouder al een aantal jaren maandelijks bestuursrechtelijke premie aan het Zorginstituut had moeten afdragen en dat niet had gedaan.

De werkgever is in 2010 twee maal door het Zorginstituut gewezen op de verplichting om maandelijks een bedrag aan het Zorginstituut af te dragen ten laste van de desbetreffende werknemer. Uit het onderzoek bij de Nationale ombudsman is voldoende aannemelijk geworden dat het Zorginstituut, in maart 2013 een herinnering heeft verstuurd en dat het jaarlijks brieven heeft toegestuurd met daarbij de vermelding van het nieuwe maandelijkse bedrag aan bestuursrechtelijke premie. Deze brieven waren geen herinneringen of aanmaningen, maar naar het oordeel van de ombudsman, wel indicaties voor de werkgever dat het Zorginstituut betalingen verwachtte. De Nationale ombudsman stelt vast dat de achterstand twee en half jaar is opgelopen zonder dat het Zorginstituut de werkgever een herinnering stuurde. Het Zorginstituut heeft zelf ook toegegeven dat zijn werkwijze in dit dossier geen schoonheidsprijs verdient en dat het proces van aanmaningen omstreeks 2010/2011 niet op orde was. Volgens het Zorginstituut had dat te maken met het niet tijdig ingeregeld hebben van het reguliere proces van aanmanen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat het Zorginstituut uit oogpunt van behoorlijkheid te lang heeft gewacht met het sturen van een herinnering dan wel een aanmaning naar de werkgever.

Het Zorginstituut had in de geconstateerde tekortkoming zelf al aanleiding gezien voor coulance bij de inning van de achterstand. Het heeft dat gedaan door de deurwaarderskosten voor zijn rekening te nemen en zijn bereidheid tot een betalingsregeling, Daarmee heeft het Zorginstituut zich naar het oordeel van de Nationale ombudsman voldoende coulant opgesteld.

De klacht over de onderzochte gedraging van het Zorginstituut Nederland is gegrond, wegens strijd met het vereiste van goede organisatie.

Instantie: Zorginstituut Nederland

Klacht:

een paar jaar laten verstrijken voordat het Zorginstituut verzoeker eraan herinnerde dat hij als broninhouder al een aantal jaren maandelijks een bedrag aan het Zorginstituut had moeten afdragen en dan niet had gedaan

Oordeel:
Gegrond